Nieuws

Verslag Bewonersvergadering 2024

Op woensdagavond 24 april 2024 organiseerde het Wijkberaad Bloemenbuurt de jaarlijkse bewonersvergadering in het Wijkgebouw De Hyacint. Een kleine 20 mensen waren op deze bijeenkomst afgekomen. 

De vergadering bestond uit twee onderdelen. In het formele deel kwamen het jaarverslag 2023, het  financieel verslag 2023, de begroting 2024 en jaarplan 2024 aan de orde. Deze punten leverden geen discussie op. Door het vertrek van twee bestuursleden worden de taken in het bestuur (tijdelijk) herverdeeld. Nieuwe kandidaten voor de opengevallen plekken zijn nadrukkelijk welkom!

In het themadeel van de vergadering passeerden verschillende onderwerpen de revue: de plannen over de ontwikkeling van het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis, het voornemen van de gemeente om in de Bomen- en Bloemenbuurt een pilot te draaien met de plaatsing van laadpalen, en de stand van zaken met betrekking tot de Goudenregenstraat. Over dit laatste onderwerp leven er bij direct omwonenden veel ongenoegens en vragen. Zij voorzien problemen met de fietsveiligheid, geluidsoverlast en trillingen van de zwaardere tram.  De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Bomen- en Bloemenbuurt gaat hierover een informatieavond organiseren. 

Hoofdonderwerp van het thematische deel was de Omgevingswet. In de presentatie van Johan van Arragon kwam naar voren dat de Omgevingswet alle betreffende wetten en regels samenvoegt. Er is nu één loket voor vergunningaanvragen voor (bouw)plannen. De overheid moet bij bouwplannen de burgers betrekken. Als je als burger een (bouw)plan hebt, kun je digitaal een vergunning aanvragen. Na het doorlopen van een vragenlijst wordt duidelijk of een vergunningaanvraag nodig is of dat een melding volstaat. Om draagvlak te vergroten en ‘gedoe’ te voorkomen is het advies om altijd de naaste buren te informeren over je plan.

Lees hier het hele verslag

Agenda Bewonersvergadering 24 april

Locatie: Wijkcentrum De Hyacint, Tuinzaal, Anemoonstraat 25 in Den Haag 

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) 

Agenda 

A. Formeel deel (19.30 tot circa 20.00 uur) 

1.         Opening en vaststelling agenda 

2.         Verslag bewonersvergadering van 2023 

3.         Toelichting Jaarverslag 2023 

4.         Bespreking en vaststelling Financieel verslag 2023 

5.         Bespreking en vaststelling Jaarplan 2024 

6.         Bespreking en vaststelling Begroting 2024 

7.         Samenstelling Bestuur Wijkberaad 

Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende leden aftredend:

 • Marcel van Guldener. Marcel is niet herkiesbaar. Hiermee ontstaat een vacature in het bestuur; het bestuur ziet vanwege een gebrek aan kandidaten zichzelf niet in staat hiervoor een bestuurskandidaat voor te dragen*;
 • Paul van den Berg. Paul stelt zich niet herkiesbaar. Hiermee ontstaat een vacature in het bestuur; het bestuur ziet vanwege een gebrek aan kandidaten zichzelf niet in staat hiervoor een bestuurskandidaat voor te dragen*;
 • Frank Dessens. Frank stelt zich herkiesbaar;

Marja van der Werf, thans algemeen lid met portefeuille communicatie en waarnemend secretaris, stelt zich verkiesbaar voor de positie van secretaris

8.         Rondvraag 

9.         Sluiting

Pauze (circa 20.00 tot 20.15 uur) 

*Artikel 2, lid 1 Huishoudelijk reglement 

Een voorstel tot verkiezing van één of meer tegenkandidaten voor bestuursposten door tenminste vijf bewoners uit de wijk, dient tenminste zeven dagen voor de bewonersvergadering ter kennis van de voorzitter te worden gebracht.

B. Thematisch deel (circa 20.15 tot 21.15 uur) 

 1. a.         Stand van zaken herinrichting Goudenregenstraat (mededeling)
 2.  
 3. b.         Stand van zaken ontwikkeling Rode Kruis Ziekenhuis (mededeling) 

c.         Thema: Omgevingswet

Johan van Arragon neemt ons mee in de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Hoe werkt deze wet voor verschillende partijen (overheid, commerciële partijen, burger). Maar vooral, wat betekent deze wet voor u als wijkbewoner? 

Borrel (vanaf circa 21.15 uur)


Kijk voor meer informatie op: https://dehyacint.nl/bewonersvergadering-2024/

Subsidie duurzame wijkactie aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Vraag dan subsidie aan.

Heeft u een goed idee om uw Haagse buurt groener, gezonder en mooier te maken? Vraag dan nu de subsidie Duurzame Wijkactie Den Haag aan. Hiermee helpt de gemeente uw idee of project. Zo maakt de gemeente samen met u een fijn, leefbaar en vooral duurzaam Den Haag. Doet u ook mee?

Duurzame wijkprojecten zijn bijvoorbeeld:

 • Informatiebijeenkomsten organiseren over energie besparen binnen een vereniging
 • Uitzoeken hoe de huizen in een buurt van het gas af kunnen
 • Een plan maken om het verkeer in de buurt duurzamer te maken
 • Buurttuinen inrichten, voor meer groen en opslag van regenwater
 • Manieren delen om spullen opnieuw te gebruiken of afval te scheiden
 • Laten zien hoe je bewust omgaat met voedsel: gezond eten zonder verspilling
 • Een plan maken om de luchtkwaliteit in de straat te verbeteren.

Meer informatie: Zie website gemeente

Persbericht Gemeente Den Haag over grondwaterstanden

Historische grondwaterstanden en gemeentelijke maatregelen

Het afgelopen jaar kregen veel mensen te maken met ondergelopen kelders. Door veel regen stond de grondwaterstand op recordhoogte. De gemeente helpt bewoners met deze problemen en start een bewustwordingscampagne.

Bewoners ondervonden de afgelopen maanden problemen met verhoogde grondwaterpeilen. Dit leidde tot meer dan 500 meldingen bij de gemeente van wateroverlast in kelders. Door klimaatverandering, met toenemende neerslag en drogere zomers, zal deze overlast in de toekomst toenemen. De gemeente ondersteunt inwoners via een subsidie bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen in wijken waar dit het sterkst speelt.

Grondwatersysteem
Regen dringt door tot het grondwater, dat zich meestal 1 tot 2 meter onder het straatniveau bevindt. Het water stroomt langzaam door de bodem naar lagergelegen plekken, meestal de dichtstbijzijnde sloot. De gemeente kan niet ingrijpen in deze natuurlijke processen, maar biedt ondersteuning bij bewoners die lekke kelders hebben. ‘Wij begrijpen de zorgen van de bewoners over de grondwaterproblemen en helpen ze bij het treffen van maatregelen,’ aldus wethouder Robert Barker.

Ondersteuning voor inwoners
Inwoners kunnen via de website www.hulpbijgrondwaterdenhaag.nl veel informatie vinden over hoe om te gaan bij ondergelopen kelders. Daarnaast komt de gemeente bij complexe problemen langs en biedt maatwerk advies.In het voorjaar start daarbij een campagne om huiseigenaren bewust te maken van maatregelen om zich voor te bereiden op hevige regenval en fluctuaties in grondwaterstanden. Wethouder Robert Barker: ‘De gemeente heeft maatregelen getroffen om sneller te kunnen adviseren bij wateroverlast. Daarnaast stimuleren we het opvangen van water. Op die manier dragen we bij aan een groenere en duurzame stad.’

Ontwikkelplan voormalig Rode Kruisziekenhuis.

Ziekenhuisterrein Sportlaan biedt kans op particulier project zoals Hellasduin 

Door Paul Lohmann en Lodewijk de Haes 

De komende jaren worden er woningbouwplannen gemaakt voor het voormalige ziekenhuisterrein aan de Sportlaan. Vogelwijkbewoners willen daar nauw bij betrokken blijven en kunnen zelfs proberen een vinger in de pap te krijgen door een deel van het toekomstige nieuwbouwcomplex in eigen beheer te laten bouwen, zoals enkele jaren geleden ook is gebeurd op de plek van de voormalige sportacademie HALO aan de Laan van Poot. Daar verrees het appartementencomplex Hellasduin.  

Begin december maakte de gemeente Den Haag bekend dat zij de panden van het voormalige Rode Kruis/Haga Ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan had aangekocht. De gemeente is voornemens op deze plek over een aantal jaren een flink aantal nieuwe appartementen te laten bouwen. De oplevering van de gebouwen vond eind december plaats. De grond was al van de gemeente. Die was tot 2026/2027 in erfpacht aan het Haga Ziekenhuis uitgegeven. 

Planuitwerkingskader 

In de voorliggende jaren heeft het bestuur van de wijkvereniging al meerdere initiatieven genomen om na te gaan welke ontwikkelingen het best in onze wijk zouden kunnen passen. Ook is – samen met vele bewoners uit de wijk – deelgenomen aan bijeenkomsten die de gemeente had georganiseerd ter voorbereiding van een zogeheten Planuitwerkingskader (PUK) voor het ziekenhuisterrein. Uit deze bijeenkomsten kwam duidelijk naar voren dat de wijk blij is met de komst van appartementen op deze plek, (met bijvoorbeeld medische voorzieningen in de ´plint´) al dan niet met mogelijk behoud van karakteristieke elementen van het oude hoofdgebouw. 

 
CPO-project 

De komende maanden zal ongetwijfeld worden begonnen met de planvoorbereiding. Het is dus zaak dat we als wijk nadrukkelijk hierbij betrokken worden. In de periode van het opstellen van het PUK zijn vanuit het bestuur gesprekken geïnitieerd met de omliggende buurten en wijken om hun mening en betrokkenheid bij deze herontwikkeling te peilen en na te gaan of een tweede ‘CPO-Hellasduinproject’ wenselijk is. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, hetgeen betekent dat een groep particulieren in eigen beheer een bouwproject op poten zet, zelf een architect uitzoekt en zelf de financiering regelt. 

We frissen even uw geheugen op. In mei 2022 zijn de 42 appartementen van het Hellasduincomplex opgeleverd en zijn de eerste bewoners erin getrokken. Op de plaats waar  vele jaren de HALO had gestaan, was op initiatief van een aantal Vogelwijkbewoners een prachtig ´zelfbouwproject´ realiteit geworden. Door én voor de bewoners. Het idee ontstond in 2014 toen de gevolgen van de kredietcrisis nog volop voelbaar waren en geen enkele projectontwikkelaar of woningbouwvereniging interesse had om op deze locatie aan de slag te gaan.  

Geen gedonder 

Het gehele traject is nagenoeg geruisloos verlopen: geen gevechten met omliggende bewoners, geen geruzie met de gemeente en – minstens zo belangrijk – geen gedonder intern. En zie het resultaat: niet alleen aan de buitenkant zijn het twee prachtig gebouwen geworden, maar ook aan de binnenkant is het ruim opgezet, met brede balustraden, ruime liften en grote balkons. Daarnaast is bij het ontwerp en bij de realisatie uitgegaan van duurzaamheid daar waar het zinvol en mogelijk was.  

Politici hebben de mond vol van ‘participatie’ en ‘inbreng’ van en door burgers. Welnu, hier zijn beide begrippen in de praktijk tot volle bloei gekomen. Het resultaat is een prachtig stuk duurzame stedenbouw. 

Doorwrochte visie 

Natuurlijk begint alles met een goed plan, een narratief, een doorwrocht idee. Dat idee moet gedragen zijn door een visie op de toekomst, niet op een ruimtelijk idee voor de huidige behoefte of commerciële mogelijkheden van dit moment, maar op een visie op de waarde voor de komende generaties en de stad als geheel.  

Wat het ziekenhuisterrein betreft pleiten wij voor een ontwerp-initiatief dat gestoeld is op de inhoudelijk inbreng van belanghebbenden die in staat zijn in deze toekomstvisie mee te denken en die ook samen zouden willen realiseren. Zo zou een bouwinitiatief uit onze wijk moeten kunnen concurreren met een methode van ´tendering´ waarbij de hoogste prijs vaak doorslaggevend is. 

Doelgroepen 

Het moet een initiatief worden ´uit de buurt, voor de buurt´. Bouwen voor de komende generaties, waarbij jongeren een kans krijgen om te kunnen starten; waar gezinnen naartoe zouden kunnen verhuizen als ze meer (of juist minder) ruimte nodig hebben, waar ruimte is voor nieuwkomers die in de buurt een bestaan willen opbouwen, waar ook gebouwd wordt voor mensen die niet zo veel te besteden hebben, waar ouderen een plek kunnen vinden als ze kleiner willen gaan wonen en waar mensen samen een community willen vormen. 

Laten we erop inzetten om binnen het komende herontwikkelingsplan ruimte te reserveren voor 50 á 60 appartementen die opgezet worden vanuit de CPO-gedachte: ontwikkeld door en gerealiseerd voor de toekomstige bewoners. 

Grondprijs 

Zo vaak komt er niet een kans voorbij om zoiets te realiseren. Nu bestaat die mogelijkheid. We bepleiten een onderzoeksperiode om een plan te kunnen maken dat is gebaseerd op een faire grondprijs die recht doet aan de kosten die we als maatschappij hebben gemaakt om ooit een ziekenhuis te bouwen. Dat die prijs daarin realistisch moet zijn is duidelijk, maar het bedrag hoeft niet gebaseerd te zijn op een tenderinzet waarbij de huidige markt de commerciële mogelijkheden bepaalt, want dan wordt de ´maximalisatie-spuit´ gehanteerd en staat langdurige duurzaamheid achteraan in de prioriteitenlijst. Dan is er sprake van termijnhandel.  

Ook de gemeente Den Haag kan hierbij haar ‘faciliterende’ rol in positieve zin vervullen. Dat begint al bij de bepaling van de grondprijs. Prof. Peter Boelhouwer (TU-Delft) deed recentelijk in het Algemeen Dagblad een oproep om de gemeentelijke ‘smacht’ naar winst nu eens een halt toe te roepen. Wanneer de gemeente Den Haag ook hiernaar zou willen luisteren, kunnen woningen ontwikkeld worden die voor een brede groep betaalbaar zijn. 

In samenspraak met geïnteresseerden in de buurt kan dit idee een realistisch plan worden. Dan zoeken we niet naar commerciële ontwikkelaars, maar vormen zelf een soort corporatie die de synergie zoekt, die samenwerking met en inspelen op de behoeften van de buurt op de lange termijn drager laat zijn van het plan. Zo kunnen er verschillende invalshoeken worden gekozen en kan worden onderzocht hoe deze in het grote plan een plek zouden kunnen vinden. 

Belangstelling? Meld u aan!

Onze vraag is dan ook: heeft u interesse om deel te nemen aan een CPO-project waarbij toekomstigebewoners een deel van het ziekenhuisterrein zelf gaan ontwikkelen? Gedacht wordt aan 50 á 60 appartementen die casco opgeleverd worden, zodat elke bewoner zelf kan bepalen welke inrichting en aankleding hij/zij het meest wenselijk vindt. Als u belangstelling hebt, geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door aan Paul Lohmann via het mailadres:pag.lohmann@gmail.comHet zou prettig zijn om ook inzicht te hebben in welke grootte u een appartement zou wensen: hoeveel kamers en/of het gewenste aantal m2. 

Let wel, vooralsnog kunnen we op geen enkele manier verwachtingen wekken. Maar als we nu de handen ineenslaan kunnen we eraan werken een serieuze gesprekspartner voor de gemeente te worden.  

Het bestuur van de wijkvereniging gaat zo spoedig mogelijk, wellicht samen met de ´wijkbesturen´ van andere buurten rond het ziekenhuisterrein het gesprek met de gemeente aan teneinde steun voor dit idee te verkrijgen. 

Paul Lohmann, bestuurslid van wijkvereniging Vogelwijk, was mede-oprichter van het CPO-project Hellasduin. Lodewijk de Haes is voorzitter van de wijkvereniging. Dit artikel is overigens geschreven op persoonlijke titel. 

Foto: Vera de Kok
 

Schoonmaakactie Bloemenbuurt 23 maart!

Wie komt het Wijkberaad daarbij helpen?

Op zaterdag 23 maart doet het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint mee aan de landelijke opschoondag. Tussen 10:00 – 12:00 uur pakken we enkele straten van de Bloemenbuurt aan.

Verzamelen om 09:30 uur in het Wijkcentrum van De Hyacint (Anemoonstraat 25). We drinken een kopje koffie/thee met wat lekkers in lokaal 7 en om 10 uur gaan we gezamenlijk op pad. Om 12 uur keren we terug naar De Hyacint en staat daar weer koffie en thee klaar.

Heb je zelf een grijper, prikstok en/of handschoenen, neem deze dan mee.

Datum: zaterdag 23 maart 
Tijd: 10:00 – 12:00 uur (9:30 uur verzamelen)
Locatie: Lokaal 7, Wijkcentrum de Hyacint 

Fleurige mozaïek stoeptegels

De bloemenbuurt is opgefleurd met drie mozaïek stoeptegels van Irissen: eerst twee in de Irisstraat (huisnummers 219 en 229) en sinds kort ook een aan het Irisplein (het ‘Blauwe Huis’ op nummer 31). 

De tegels zijn gemaakt door Carolien Hondius, zij maakt stoeptegels mooier met een mozaïek. 

Maak de straten vriendelijker en oogst bewondering voor uw voordeur.

Wilt u ook zo’n tegel? 
Ze kosten 45 euro,  bel me dan op: 06-40717313 of kijk op Caroliendoet7dingen.nl. Carolien overlegt met de klant wat betreft afbeelding en kleuren.

Zo. 4 febr. 2024 Jazz in de Tuinzaal

Op 4 februari treedt tijdens Gluren bij de Buren Nardizz Jazz op in onze Tuinzaal.
Kom je ook?

Het Haagse jazzkwartet Nardizz bestaat uit Sarah Mareels (zang), Mario Cosman (tenorsax), Kees Akse (gitaar) en Theo Hettema (contrabas). Lichtvoetig en eigenzinnig nemen ze je mee op weg naar Valentijnsdag met liedjes over de liefde uit het jazz- en poprepertoire. Dance me to the end of love!

Tijden:
12:00 / 13:30 / 15:00

Locatie:
Anemoonstraat 25

Kijk voor het hele programma op:

https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/den-haag

Back to top