Nieuws

Kantoor Wijkberaad Bloemenbuurt

In verband met de afwezigheid van onze administratief ondersteuner, is het kantoor van wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint gesloten van 28 mei tot en met 17 juni. Het kantoor is weer geopend op dinsdag 18 juni van 10:00 tot 12:00 uur.

Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt 2019

Op vrijdag 10 mei 2019 organiseerde het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint de jaarlijkse Bewonersvergadering Bloemenbuurt.

Op de agenda stond de presentatie van het jaarverslag van 2018 en het jaarplan 2019, de (her)benoeming van bestuursleden en de financiële verantwoording over 2018. Na dit officiële gedeelte volgde een presentatie over; ‘Halte Bloemenbuurt. Over het OV in de toekomst en de bereikbaarheid van onze wijk’. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. Deze Bewonersavond gemist? Lees hier het verslag.

Woonvoorziening Sportlaan verhuist naar Schenkweg

Schenkweg 58-60 wordt de nieuwe locatie voor de woonvoorziening die nu nog aan de Sportlaan is gevestigd. Dat pand is maar twee jaar beschikbaar. De eerste bewoners, mensen die (nog) geen eigen (huur)huis of andere woonplek hebben, komen eind 2020 naar de Schenkweg. Zij krijgen begeleiding van zorgprofessionals, onder andere op het gebied van huisvesting en financiën. 

Eind 2018 kwam de gemeente met het 10 Punten Plan en wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in de stad. Belangrijkste speerpunten zijn: kleinschaliger woonvormen, toegespitst op meer specifieke groepen en met gerichte begeleiding, verspreid over de stad. De locatie aan de Schenkweg is, net als de locatie aan de Sportlaan, gericht op mensen die toe zijn aan een meer zelfstandige woonvorm. De nieuwe bewoners worden daarbij verder begeleid en zullen na gemiddeld een jaar uitstromen naar echt zelfstandiger wonen.

Bert van Alphen, wethouder Maatschappelijke opvang: “Iedereen in Den Haag verdient de zorg en begeleiding die nodig is om mee te kunnen doen. Daar hoort ook het hebben van een eigen bed en een eigen ´thuis´ bij; een plek waar je zelf kan beslissen naar welk tv-programma je kijkt.”

Net als bij de Sportlaan zal ook bij de Schenkweg de komst van de nieuwe bewoners in nauw overleg met de buurt plaatsvinden en wordt het begeleiden van de bewoners en het beheer van de locatie uitgevoerd door een daarin gespecialiseerde organisatie. Er wordt ook een begeleidingscommissie ingericht, met onder andere omwonenden, vertegenwoordigers van het wijkteam, de wijkagent en ondernemers.

EVspreekuur

De gemeente en de ANWB slaan de handen ineen om elektrisch rijden te stimuleren. Elektrisch rijden is immers goed voor de Haagse luchtkwaliteit. Daarvoor geven de gemeente en ANWB voor de inwoners van Den Haag 1000 gratis EVscans weg. De EVscan bestaat uit een aantal onderdelen waaruit een adviesrapport wordt opgesteld. Met dit persoonlijke adviesrapport wordt inzichtelijk gemaakt of elektrisch rijden past bij de gebruiker. 

Voor deze campagne komen onze EVcoaches ook naar uw wijk. Tijdens deze wijkacties, het EVspreekuur, kunnen bewoners al hun vragen omtrent elektrisch rijden en de EVscan stellen. Tevens is er een elektrische auto van de ANWB beschikbaar om een proefritje te maken. 

18 mei, van 11.00 tot 15.00 uur: Fahrenheitstraat, ter hoogte van de Albert Heijn.

25 mei, van 11.00 tot 15.00 uur: Loosduinse Hoofdstraat ter hoogte van nr. 241 (bij de bank).

Organiseer eens een straatfeest!

De Klaverstraat (en omgeving) doet het al jaren, een straatfeest organiseren samen met buren en de gemeente Den Haag betaalt! Een feestje met de buurt samen op staat, hoe leuk is dat. Het buitenseizoen staat voor de deur, met een beetje mooi weer wordt iedere activiteit in de straat een feestje. Dus bedenk een plan, bekijk op onze site het stappenplan voor het aanvragen van budget, en aan de slag.
Lees hier meer over het stappenplan.

Den Haag start campagne strijd tegen eenzaamheid

Woensdag is een hele grote campagne in de Haagse strijd tegen eenzaamheid van start gegaan. De campagne maakt onderdeel uit van het actieplan Eenzaamheid waarmee de gemeente Den Haag de komende jaren ruim 2,3 miljoen euro investeert in de strijd tegen eenzaamheid. De campagne duurt vier jaar.

Meer dan 50 procent van de Hagenaars voelt zich in meer of mindere mate eenzaam, dat is de reden dat de gemeente Den Haag op 8 mei start met de campagne ‘Eerste hulp bij eenzaamheid’. Dat is een stadsbrede, confronterende bewustwordingscampagne, gericht op de omgeving van de bewoner die eenzaam is. “Dit hoge percentage, laat ik daarin maar glashelder zijn, vind ik onacceptabel. Ondanks de ruim 900 initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, zien we het percentage toch stijgen. We hebben echt alle mensen in Den Haag nodig in onze strijd. Deze campagne is gericht op de buurman, de slager en de zoon: zij kunnen eenzaamheid signaleren en daardoor mede helpen oplossen,” zegt wethouder Kavita Parbhudayal voor wie de strijd tegen eenzaamheid de komende jaren het speerpunt is.

Eenzaamheid een gezicht
De gemeente zet buitenreclame, advertenties, animatie, de website www.ehbe.nl, posters in bibliotheken, Servicepunten XL en 40 filialen van Albert Heijn in voor de campagne Eenzaamheid kent veel gezichten, wie ken jij? “We zien in Den Haag dat eenzame bewoners zich in alle lagen van de bevolking, van jong tot oud, bevinden. Dat weten mensen vaak niet, want eenzaamheid is een groot probleem dat aan de buitenkant vaak niet zichtbaar is. Het is tijd om eenzaamheid een gezicht te geven. Eenzaamheid is geen keuze en niet iets om je voor te schamen. Ik wil echt samen met de bewoners van Den Haag werken aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag.

Wijkgerichte aanpak

Na de stadsbrede campagne, start de gemeente Den Haag medio juni met een wijkgerichte aanpak. Tijdens deze wijkcampagnes laat Den Haag vooral zien hoe een klein gebaar grote positieve gevolgen kan hebben. Een mooi voorbeeld daarvan, zegt Parbhudayal, zijn de Lief-en-Leedstraatjes. “Met een klein potje geld zorg je dat mensen met elkaar in contact komen, waardoor er een netwerk ontstaat. Het is zo’n groot succes dat we nu al hebben besloten om het in nog veel meer wijken te organiseren. De wijkcampagne begint natuurlijk in de wijken waar de eenzaamheid het hoogst is.
 
Met zijn allen niet alleen
De campagne maakt deel uit van het actieplan ‘Met zijn allen niet alleen’ van de gemeente Den Haag. De gemeente werkt hierin samen met bewoners, verenigingen, professionals en ondernemers en faciliteert projecten als Lief-en-Leedstraatjes, Open je Hart, Vraag elkaar, School voor Eenzijn en de Haagse Community tegen de eenzaamheid. 
 
Meer informatie

Het ontwerp-bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018

Het ontwerp-bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder vanaf 25 april 2019 tot en met 5 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 1.op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het ontwerp-bestemmingsplan te vinden is onder plan-ID: NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-40ON;
  • 2.op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen, waar het ontwerp te vinden is onder bestemmingsplannen > Stadsdeel Segbroek > Bloemenbuurt 2018;
  • 3.digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied Bloemenbuurt ligt in het stadsdeel Segbroek van de gemeente Den Haag. Het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 wordt grofweg begrensd aan de noordzijde door Segbroeklaan en een klein gedeelte van de Ranonkelstraat, aan de oostzijde door de Valkenboskade en de daaraan evenwijdige waterloop, aan de zuidzijde door de Laan van Meerdervoort en aan de westzijde door de Pioenweg en de Daal en Bergselaan.

De gemeente wil voor de Bloemenbuurt een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het vorige bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 27 november 2008 en is verouderd. Dit nieuwe bestemmingsplan is geen ontwikkelplan dat grote ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, maar een herziening (actualisering conform de Wet ruimtelijke ordening), waardoor weer een actueel planologisch kader voor de wijk ontstaat. Het bestemmingsplan bouwt nadrukkelijk voort op alle sterke kwaliteiten van de Bloemenbuurt.

Het bestemmingsplan Bloemenbuurt van de gemeente Den Haag vormt hiermee het nieuwe planologisch-juridisch bindende kader voor het toelaatbaar gebruik van de gronden binnen het plangebied, dit is vastgelegd op de digitale verbeelding (plankaart) behorende bij dit bestemmingsplan en in de regels. Zoals aangegeven betreft het een overwegend conserverend bestemmingsplan, waarbij deels de bestaande rechten uit het bestemmingsplan van 2008 zijn overgenomen, deels de bestaande situatie (op basis van uitgevoerde inventarisaties, luchtfoto’s, hoogte kaarten) en een ontwikkeling mogelijk maakt met betrekking tot vergroten van woningen, door het toestaan van dakopbouwen.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze inzake het ontwerp-bestemmingsplan, voorzien van uw naam, adres, dagtekening handtekening en motivering te richten aan de Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken met de heer Bootsma via telefoonnummer: 070353545. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Opruimdag Segbroek

Heeft u spullen waar u vanaf wilt? Lever ze in tijdens de opruimdagen. Spullen die nog bruikbaar zijn gaan naar de kringloop en grofvuil wordt netjes afgevoerd. Doet u ook mee? Alle opruimdagen zijn op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Meedoen is gratis. De eerstkomende opruimdag in Segbroek is op donderdag 25 april op de Gaslaan.
Bron: Gemeente Den Haag

Gluren bij de Buren, in Laak

Op 2 april gingen 25 man/vrouw uit de Hyacint op bezoek bij Wijkcentrum Laakhavens. Dit alles onder het kopje ‘Gluren bij de Buren’.

Zij werden daar meer dan hartelijk ontvangen door twee vrijwilligers, Fatima Habibi en Margreet de Jong, die hen een heerlijke 3-gangen maaltijd met zelfgebakken taart toe voorschotelden. Om te oberen waren de charmante mannen van Stichting de Jonge Ooievaar opgetrommeld. Als toef slagroom had ook de wijkagent zomaar tijd gemaakt om er bij te zijn en met iedereen in gesprek te gaan over handhaving, veiligheid en wat dies meer zij. Om de boel nog wat te verlevendigen was er tevens een prikkelende subquiz gemaakt met feitjes, weetjes en instinkers over Den Haag 🙂
De gedachte is dat de mensen van Laakhavens binnenkort een tegenbezoek brengen aan een editie van Eetcafé de Hyacint op een eerste woensdag van de maand.

Haagse Takkenroute

Laat uw tuinafval gratis ophalen tijdens de takkenroute

Het is weer tijd voor de Haagse takkenroute. Tussen 1 en 19 april komt de gemeente gratis uw tuinafval ophalen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

U kunt een afspraak maken via de pagina Grofvuil of groot tuinafval laten ophalen of via het Klantcontactcentrum van de gemeente.

Hoe biedt u het aan?

Bind het tuinafval samen met een touw en maak het niet langer dan 1,2 meter.

Boomstammen en takken mogen maximaal een doorsnede van 20 centimeter hebben.

Bied uw tuinafval voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.

Waarom tuinafval apart aanbieden?

Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Deze compost kan worden gebruikt voor tuinen en parken. Door uw tuinafval apart aan te bieden, werkt u mee aan een beter milieu.
Bron: www.denhaag.nl

Back to top