Maand: januari 2021

Wijkagenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt

Alle wijken in Den Haag krijgen een wijkagenda. Hierin stellen gemeente en bewoners samen vast wat de komende vier jaar de belangrijkste kansen en uitdagingen in de wijk zijn, waaraan gewerkt zal worden. Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Bewoners weten zelf het beste wat nodig is in hun wijk. Door ervoor te zorgen dat we weten wat buurtbewoners willen, kunnen we daar als gemeente op inspelen. Hierdoor kunnen we, met elkaar, doelgerichter werken aan verbetering van de wijken.” Het werken met een wijkagenda is met positief resultaat toegepast in de wijken Kom Loosduinen, Laak Centraal, Bomen- en Bloemenbuurt, Duindorp, Moerwijk en Zeeheldenkwartier.

Veel bewoners gaven gehoor aan de oproep mee te denken over de invulling van hún wijkagenda. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun directe leefomgeving groot is. Wethouder Balster: “Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vaak goede ideeën. Ze komen met mooie initiatieven en passende oplossingen, juist omdat zij zélf in de wijk wonen of werken. Door het opstellen van de wijkagenda’s komt deze informatie in een vroeg stadium bij de gemeente terecht, waardoor plannen hier beter op kunnen aansluiten”.

Samen mét de wijkDoor samen met de wijkbewoners te kijken wat er in hun buurt speelt en wat de belangrijke thema’s zijn om de wijk te verbeteren, kunnen de gemeentelijke middelen gerichter ingezet worden en worden kansen beter benut. Tijdens het hele proces -van idee tot uitvoering- blijven de buurtbewoners betrokken. Waar nodig kan dus bijgestuurd worden en kan de wijkagenda worden herzien.

Jacqueline Jansen is een van de bewoners die participeerde bij de wijkagenda Kom Loosduinen. “Ik vond het een eer én leerzaam om mee te mogen werken aan de wijkagenda. Daarin werden onze ideeën serieus genomen en geïntegreerd”.

Manier van benaderen en deelname per wijk specifiekHoe bewoners bij het opstellen van de plannen worden betrokken verschilt per wijk. Zo is er in het Zeeheldenkwartier gekozen voor een online enquête (321 reacties), zijn er in Loosduinen straatinterviews afgenomen en kon er na een digitale oproep van de gemeente in de Bomen- en Bloemenbuurt online gestemd worden op de 152 aangedragen ideeën. In alle gevallen is het doel om ook de mensen te bereiken die niet altijd als eerste hun mening laten horen en om met zo’n breed mogelijk draagvlak de belangrijkste prioriteiten voor de wijk te bepalen.

Eind 2023 heeft elke wijk in Den Haag een wijkagenda. De planning van de wijkagenda’s in de Haagse wijken is te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Alle afgeronde wijkagenda’s zijn hier te vinden.

Haags SamenspelWijken en buurten worden uitgedaagd via wijkagenda’s en wijkbudgetten met ideeën te komen, om zo het samenspel tussen bewoner, buurt en de gemeente te verbeteren. Zie voor meer informatie www.denhaag.nl/haagssamenspel.

Meer informatie:– Commissiebrief wijkagenda’s
– Voorbeeld wijkagenda Zeeheldenkwartier
– Voorbeeld wijkagenda Kom Loosduinen 

Wijkagenda Bomen-  en Bloemenbuurt:

RIS307151_Bijlage_5_Wijkagenda_Bomen_en_Bloemenbuurt (raadsinformatie.nl)

Jaarplan 2021 van Wijkberaad Bloemenbuurt

Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint heeft een jaarplan voor 2021 opgesteld. Het jaarplan bevat het voornemen om activiteiten uit te voeren en te organiseren in 2021.
Lees hier het jaarplan 2021.

Bloemenbuurt krijgt 30.000 euro voor eigen plannen om wijk nog mooier te maken

Met de onthulling thuis van de miniatuur versie van het cadeau-kunstwerk annex brievenbus, dat vanaf vandaag op het Goudsbloemlaan staat, heeft Stadsdeelwethouder Segbroek Robert van Asten het startschot gegeven voor ‘Bloemenbuurtbegroot’, het wijkbudget voor de Bloemenbuurt. De gemeente Den Haag heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor plannen van bewoners om de Bloemenbuurt nog mooier, sportiever en groener te maken. Bewoners, van jong tot oud, kunnen plannen indienen en later over deze stemmen. Haalbare plannen maken kans op een deel van 30.000 euro, voor de uitvoering.

Wethouder Robert van Asten “De Bloemenbuurt is een heerlijke buurt maar er is altijd ruimte voor verbetering. Iedereen die in de Bloemenbuurt woont, werkt, naar school gaat, sport of er op welke manier dan ook komt, mag nu een plan maken. Juist de bewoners zelf weten het beste wat er nog mist, wat er nodig is om het nog prettiger te maken om hier te wonen, werken, te spelen of te sporten. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën de buurt gaat komen.” 

De gemeente bekijkt of de plannen haalbaar zijn. Daarna verdelen de bewoners uit de Bloemenbuurt, door op de plannen te stemmen, het geld over de haalbare plannen. Zo bepaalt de wijk zelf welke plannen worden uitgevoerd.

Proces 
Plannen kunnen tot 17 februari via de site www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl worden ingediend of voorzien van naam en telefoonnummer worden gedeponeerd in het cadeau-kunstwerk op de Goudsbloemlaan tegenover het Segbroek College. 

Iedereen in de wijk kan tot en met woensdag 24 februari 2021 op de plannen stemmen door ze te ‘liken’. Heeft het plan op woensdag 24 februari 2021 minimaal 25 likes? Dan gaat het plan door naar de volgende ronde. Tijdens deze 2e ronde controleert de gemeente of de overgebleven plannen uit te voeren zijn. Alle haalbare plannen maakt de gemeente op woensdag 7 april 2021 bekend op de website. Daarna hebben bewoners tot en met 5 mei 2021 de tijd om te stemmen via de website.

Cadeau-Kunstwerk – brievenbus
Voor het wijkbudget van de Bloemenbuurt heeft Stadsdeel Segbroek, de lokale kunstenaars Monique Pouw en Judith van der Meer bereid gevonden om een levensgroot cadeau van 1 meter bij 1 meter te maken, dat als boegbeeld van het project en ook als offline brievenbus waar mensen hun plannen in kunnen stoppen, dient. Dit kunstwerk staat op de Goudsbloemlaan en is vanaf vandaag te bewonderen en te gebruiken. Door de huidige coronamaatregelen kon het kunstwerk niet op locatie onthuld worden. Wethouder Robert van Asten heeft daarom de miniatuurversie thuis onthuld. Het filmpje hiervan is op de site terug te vinden, www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl 

Back to top