Maand: februari 2021

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Hoe gaat het nu met de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt?

Met dit bericht informeren we u over de voortgang van de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt.

Inleiding

Bewoners weten wat nodig is in de Bomen- en Bloemenbuurt. Vandaar dat in 2020 aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de wijk is gevraagd wat de komende vier jaar de belangrijkste agendapunten zijn. Dat leverde 152 ideeën op die samen met de ambtenaren van de gemeente zijn gecombineerd tot acht agendapunten. Ruim 2500 bewoners hebben deze acht punten geprioriteerd. En zo is de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt 2020-2024 ontstaan. De komende jaren werken alle partijen samen aan de uitvoering van de wijkagenda.

De eerste 3 agendapunten krijgen de meeste aandacht omdat die de meeste stemmen hebben gekregen. Dat zijn: 

 1. Verbeteren van de verkeersveiligheid
 2. De buitenruimte opknappen
 3. Vergroenen van tuinen en buitenruimte

Voor de volledige uitslag klik hier.

Wat is er gebeurd sinds de totstandkoming van de wijkagenda?

De wijkagenda is in januari 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.
Zij heeft de wijkagenda en de werkwijze om te komen tot een wijkagenda vastgesteld. Klik hier voor de Raadsmededeling Wijkagenda’s.
Tegelijkertijd zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Hier informeren wij u in dit bericht over.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Verbeteren van de verkeersveiligheid kreeg met 3862 stemmen de hoogste prioriteit. We gaan nu vier acties uitvoeren: 

 • Voor de Bomenbuurt starten we een studie naar de verkeerscirculatie omdat er nog te veel smalle straten zijn waar tweerichtingsverkeer geldt en dit de veiligheid niet ten goede komt.
 • Ook benutten we het groot onderhoud aan de Goudenregenstraat om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren.
 • We organiseren een handhavingsactie.
 • En starten een verkeersveiligheidscampagne.

Wat gaan we doen?

We starten met de campagne om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun rijgedrag. We willen precies weten welke verkeersnemers op welke plekken welk soort rijgedrag vertonen. Daarom houden we een enquête om dit bij de bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt te onderzoeken. Als de resultaten zijn geanalyseerd, kunnen we een op maat gemaakte campagne uitvoeren in de straten waar het om gaat. Deze campagne gaat waarschijnlijk medio april van start. Daarna organiseren we een handhavingsactie om ook het gewenste rijgedrag te krijgen.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

Vul de enquête ‘Verkeersveiligheidscampagne Bomen- en Bloemenbuurt’ in en geef ons inzicht in het rijgedrag in de wijk. Klik hier om de enquête in te vullen. De enquête is online gepubliceerd op segbroek.hoplr.com/ en op  buurtplatform Hoplr. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van Hoplr. Als je wil deelnemen aan dit online gesprek en tegelijkertijd je buurt en buren beter wil leren kennen, kan je simpelweg een account op Hoplr aanmaken. Kijk voor meer informatie op http://www.hoplr.com of download de mobiele app voor Android of iOS.

Wij zien uw ingevulde enquête graag tegemoet!

De buitenruimte opknappen

Op de tweede plek met 3197 stemmen, is het opknappen van de buitenruimte geëindigd. Dit is vooral van toepassing voor de Bomenbuurt omdat de buitenruimte in de Bloemenbuurt recent is opgeknapt. Het opknappen van de buitenruimte moet ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor ontmoeten, groen, spelen en het stallen van fietsen. Dit doen we door drie acties uit te voeren:

 • We organiseren een opruimactie voor het inleveren van oude fietsen zodat er meer stallingsruimte vrij komt en stoepen beter begaanbaar worden.
 • We onderzoeken hoe we binnen bestaande ruimte extra plekken kunnen creëren voor het stallen van fietsen in de Bloemenbuurt.
 • We stellen samen met bewoners een visie op voor de buitenruimte van de Bomenbuurt. In deze visie nemen we op hoofdlijnen de wensen uit de wijk op, geven aan wat er wel en niet kan en laten dit doorrekenen. Deze opbrengsten gebruiken we om de gemeenteraad te overtuigen extra middelen vrij te maken. Zodat als het riool straks (2023) vervangen wordt, de buitenruimte ook volgens de wens van de buurt kan veranderen.

Wat gaan we doen?

In 2019 is de bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB) met ondersteuning van het stadsdeel gestart met het inventariseren voor de buitenruimte. Hier zijn drie bijeenkomsten voor georganiseerd. Tijdens de jaarvergadering is een werksessie gehouden waar ruim 50 bewoners aan hebben deelgenomen, tijdens het Energiefestival konden bewoners maquettes bouwen en een mobiliteitsspel spelen en ook tijdens een drukbezochte pizzabijeenkomst hebben bewoners zich laten horen. De resultaten van al deze sessies zijn in 2020 door een werkgroep van de SBOB met hulp van het stadsdeel vertaald naar de ‘Wijkvisie Bomenbuurt’. De wijkvisie is in concept af en wordt in 2021 via het buurtplatform Hoplr voorgelegd aan de wijk. Zo kunnen alle bewoners laten weten wat zij vinden van de wijkvisie en of er nog dingen missen. Daarna wordt de wijkvisie bijgewerkt en aan het College van B&W aangeboden.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

We horen graag van zoveel mogelijk bewoners wat zij vinden van de wijkvisie en of we nog zaken missen. Hoe u mee kunt doen, leest u later op segbroek.hoplr.com en op het buurtplatform Hoplr. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van Hoplr. Als je wilt deelnemen aan dit online gesprek en tegelijkertijd je buurt en buren beter wil leren kennen, kan je simpelweg een account op Hoplr aanmaken. Kijk voor meer informatie op www.hoplr.com of download de mobiele app voor Android of iOS.

We kijken uit naar uw reactie!

Vergroenen van tuinen en buitenruimte

Op de derde plek met 2751 stemmen is het vergroenen van tuinen en buitenruimte geëindigd. Uit het stemgedrag en de ingediende ideeën blijkt dat er veel waarde wordt gehecht aan het vergroenen van de omgeving. Dit doen we door drie acties uit te voeren:

 • We gaan bewoners beter informeren over mogelijkheden om hun tuin te verduurzamen.
 • We starten een actie steenbreek (vergroenen) in combinatie met het aanbieden van regentonnen.
 • We vergroenen de buitenruimte met aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit.

Wat gaan we doen?

We starten een actie steenbreek in combinatie met een regentonactie. In het voorjaar bieden we de mogelijkheid om tuintegels in te leveren in ruil voor planten. Ook kunnen regentonnen worden aangevraagd tegen een gereduceerd tarief. De bewoners en partners die hieraan meedoen, nodigen we uit om met elkaar door te praten over mogelijkheden om samen ook andere maatregelen te treffen om de wijk te verduurzamen.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

U kunt meedoen door tuintegels in te leveren of een regenton aan te vragen. Heeft u nog geen geveltuin, dan kunt u deze zelf aanleggen. Let wel op dat u dit doet conform de voorwaarden van de gemeente.

Heeft u geen tuin, dan gaan we graag met u en andere gelijkgestemden in gesprek om te kijken hoe we samen de wijk kunnen verduurzamen. Ook hierover communiceren we via het buurtplatform Hoplr.

Wijkbudget Bomen- en Bloemenbuurt

De wijkagenda is van ons allemaal. Daarom bieden we de mogelijkheid aan bewoners om zelf ideeën aan te dragen en uit te voeren voor een leefbaardere wijk.

Wat gaan we doen?

Dit jaar heeft de gemeente 30.000 euro wijkbudget vrijgemaakt voor de Bloemenbuurt. De Bomenbuurt heeft al een wijkbudget gehad. Omdat bewoners het beste weten wat er nodig is om de Bloemenbuurt nog prettiger te maken, om in te wonen, werken, sporten en te bezoeken, kunnen bewoners zelf plannen indienen. Dit kan via de website: www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl

De plannen kunnen vervolgens worden geliked op de website. De plannen met minimaal 25 likes worden door de gemeente gecheckt op haalbaarheid. Daarna kan er worden gestemd op de haalbare plannen. Op 12 mei worden de winnende plannen bekend gemaakt. Zo bepaalt de Bloemenbuurt zelf welke mooie plannen straks met dit geldbedrag worden uitgevoerd.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Op 6 januari 2021 is het wijkbudget gestart met een aftrap door wethouder Robert van Asten. Bewoners kunnen hun plannen indienen tot 17 februari.
Wilt u ook een bijdrage leveren door een plan in te dienen of te stemmen?
Ga voor meer informatie naar www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl

Wilt u op de hoogte blijven? Voor de communicatie over het wijkbudget gebruiken wij ook het buurtplatform Hoplr en de facebookpagina van Wijkberaad de Hyacint.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Bomen- en Bloemenbuurt?

Meld u zich dan ook aan voor de facebookpagina van de Bewonersorganisatie Bomenbuurt en de facebookpagina van de Wijkorganisatie ‘De Hyacint’.

Back to top