Maand: april 2024

Agenda Bewonersvergadering 24 april

Locatie: Wijkcentrum De Hyacint, Tuinzaal, Anemoonstraat 25 in Den Haag 

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) 

Agenda 

A. Formeel deel (19.30 tot circa 20.00 uur) 

1.         Opening en vaststelling agenda 

2.         Verslag bewonersvergadering van 2023 

3.         Toelichting Jaarverslag 2023 

4.         Bespreking en vaststelling Financieel verslag 2023 

5.         Bespreking en vaststelling Jaarplan 2024 

6.         Bespreking en vaststelling Begroting 2024 

7.         Samenstelling Bestuur Wijkberaad 

Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende leden aftredend:

 • Marcel van Guldener. Marcel is niet herkiesbaar. Hiermee ontstaat een vacature in het bestuur; het bestuur ziet vanwege een gebrek aan kandidaten zichzelf niet in staat hiervoor een bestuurskandidaat voor te dragen*;
 • Paul van den Berg. Paul stelt zich niet herkiesbaar. Hiermee ontstaat een vacature in het bestuur; het bestuur ziet vanwege een gebrek aan kandidaten zichzelf niet in staat hiervoor een bestuurskandidaat voor te dragen*;
 • Frank Dessens. Frank stelt zich herkiesbaar;

Marja van der Werf, thans algemeen lid met portefeuille communicatie en waarnemend secretaris, stelt zich verkiesbaar voor de positie van secretaris

8.         Rondvraag 

9.         Sluiting

Pauze (circa 20.00 tot 20.15 uur) 

*Artikel 2, lid 1 Huishoudelijk reglement 

Een voorstel tot verkiezing van één of meer tegenkandidaten voor bestuursposten door tenminste vijf bewoners uit de wijk, dient tenminste zeven dagen voor de bewonersvergadering ter kennis van de voorzitter te worden gebracht.

B. Thematisch deel (circa 20.15 tot 21.15 uur) 

 1. a.         Stand van zaken herinrichting Goudenregenstraat (mededeling)
 2.  
 3. b.         Stand van zaken ontwikkeling Rode Kruis Ziekenhuis (mededeling) 

c.         Thema: Omgevingswet

Johan van Arragon neemt ons mee in de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Hoe werkt deze wet voor verschillende partijen (overheid, commerciële partijen, burger). Maar vooral, wat betekent deze wet voor u als wijkbewoner? 

Borrel (vanaf circa 21.15 uur)


Kijk voor meer informatie op: https://dehyacint.nl/bewonersvergadering-2024/

Subsidie duurzame wijkactie aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Vraag dan subsidie aan.

Heeft u een goed idee om uw Haagse buurt groener, gezonder en mooier te maken? Vraag dan nu de subsidie Duurzame Wijkactie Den Haag aan. Hiermee helpt de gemeente uw idee of project. Zo maakt de gemeente samen met u een fijn, leefbaar en vooral duurzaam Den Haag. Doet u ook mee?

Duurzame wijkprojecten zijn bijvoorbeeld:

 • Informatiebijeenkomsten organiseren over energie besparen binnen een vereniging
 • Uitzoeken hoe de huizen in een buurt van het gas af kunnen
 • Een plan maken om het verkeer in de buurt duurzamer te maken
 • Buurttuinen inrichten, voor meer groen en opslag van regenwater
 • Manieren delen om spullen opnieuw te gebruiken of afval te scheiden
 • Laten zien hoe je bewust omgaat met voedsel: gezond eten zonder verspilling
 • Een plan maken om de luchtkwaliteit in de straat te verbeteren.

Meer informatie: Zie website gemeente

Back to top