Maand: mei 2022

Onderwijsspreekuur

Nieuw in de Bloemenbuurt, bij Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint: Onderwijs Spreekuur op aanvraag voor ouders en kinderen, jongeren en scholen in de wijk, door Margot van den Bosch.

Margot is pedagoog en NT2 docent en bekend met Dynamisch testen Medierend leren (Stibco.nl) verder is zij  jarenlang ambulant begeleider geweest vanuit het speciaal onderwijs als vraagbaak voor het reguliere PO en VO en MBO en af en toe het HBO.

Momenteel werkt zij bij ROC Mondriaan. Zij beantwoordt graag vragen over leeruitdagingen op het gebied van taal en lezen en rekenen. Ook op het gebied van motivatie, concentratie en leerblokkades.

Zij heeft veel kennis en kan samen met ouders het kind of de jongere de leeruitdaging verhelderen en terugbrengen tot een stappenplan om tot een oplossing te komen. Volstaat een korte interventie? Is het een al langer bestaande en of hardnekkige leeruitdaging? Welke schooltype of schoolomgeving is passend voor mijn kind. Is er een professioneel onderzoek of verwijzing nodig? En waar?

Zijn er mensen in de wijk die ook iets kunnen of willen betekenen dan kunnen ze aansluiten. Op termijn hebben we dan wellicht meerdere specialisten in huis voor de talen en de beta en de kunstvakken om kinderen en jongeren verder te helpen.

COVID-19 heeft er mede voor gezorgd dat kinderen en jongeren te maken kregen met stilstand en een terugval in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Niet bij iedereen komt dit weer vanzelf goed.

De vragen kunnen per mail worden gesteld, ook kan je met Margot in het Wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 afspreken. Locatie: Lokaal 7 of het kantoor van Wijkberaad Bloemenbuurt, beide op de 1e etage van het Wijkgebouw. Margot streeft naar antwoord op de mail binnen 1 week.

De periode tot aan 1 augustus is zij wisselend bereikbaar. Dit in verband met de afronding van het schooljaar. En haar eigen vakantieplannen die in die periode vallen.

Margot is bereikbaar via: jufmargot-spreekuur@dehyacint.nl

Jongeren opgelet!

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint wil jongeren meer betrekken bij haar bestuursactiviteiten. Praten mét jongeren in plaats van óver jongeren. Het Wijkberaad is daarom op zoek naar:

JEUGDBESTUURDER M/V

Wat wij bieden:
 – je maakt deel uit van het bestuur van het Wijkberaad met speciale aandacht voor jongerenprojecten. Welke dat zijn, daar ga jij over meedenken en je speelt ook een rol in de uitvoering ervan;
 – je neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en lokale projecten;
– mogelijk heb je ook een inbreng in het wijkmagazine Wijkwijs en in de website www.dehyacint.nl;
– je wordt begeleid door een ervaren bestuurslid. Als je dat wilt en het is mogelijk, kunnen we aansluiten bij je scholings- of stagetraject.

Wat wij vragen:
– je bent tussen 16 en 20 jaar oud en woont in de Bloemenbuurt;
– je hebt je woordje bij je en kunt ook zaken op papier zetten;
– je vindt het leuk om in een team te functioneren;
– je bent zo’n 6 – 8 uur per maand beschikbaar, meestal in de avonduren.

Vind je het leuk om als vrijwilliger iets te betekenen voor jongeren en om tegelijk ervaring op te doen in een bestuursfunctie, stuur dan een e-mail naar: frankdessens@dehyacint.nl

Mail Frank ook als je vragen hebt hierover!

Herontwikkeling Hagalocatie Sportlaan

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen wat betreft het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan. De Gemeente Den Haag organiseert regelmatig overleggen met diverse partijen zoals het Haga Ziekenhuis en bewonersorganisaties van de Bomen- Bloemenbuurt en de Vogelwijk.

Op deze website kan je de ontwikkelingen blijven volgen: https://herontwikkelingsportlaan.nl/

Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt

Heb je de Bewonersvergadering Bloemenbuurt gemist? Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt organiseerde deze vergadering op woensdag 20 april nadat dit twee jaar niet mogelijk was vanwege coronamaatregelen. Tijdens de Bewonersvergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het afgelopen jaar in financieel opzicht en wat betreft activiteiten. Daarnaast kwam een inhoudelijk thema aanbod van de ‘Mondige buurtbewoner’. Met presentaties door twee sprekers; Antoine Hovers (Segbroek College) over een fit- en beweegplek 12+ in de Bloemenbuurt. En Jan Willem de Rouw (TonTonRegenton) vertelde zijn succesverhaal over zijn regentonnenactie in de wijk in 2021.
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Uitnodiging focusgroepen


Aanleiding van het onderzoek
De wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt is nu twee jaar oud, wat betekent dat deze
op de helft van zijn looptijd is. Een goed moment om terug te blikken op wat al is gebeurd en
hoe de wijk daarbij betrokken is geweest en te kijken wat nog moet gebeuren. Vanuit De
Haagse Hogeschool en in samenwerking met de gemeente Den Haag doen we hier
onderzoek naar.

Uitnodiging om terug- en vooruit te kijken
Vanuit de wijkagenda zijn al meerdere projecten en agendapunten gerealiseerd, maar er is
nog veel te leren. Om te leren van de ervaringen van bewoners organiseren wij op 16 en 17
mei groepsgesprekken. Hierin gaan we in gesprek met bewoners om te reflecteren op hoe
de participatie uitvoering van de wijkagenda tot nu toe is verlopen. Maar wij willen vooral
met u bespreken hoe de participatie in de toekomst vorm moet krijgen.
Woont u in de Bomen- en Bloemenbuurt en wilt u meepraten over dit onderwerp? Meld u
aan via: https://forms.gle/2FzZtfwMnWxTrBP4A

Toelichting wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt
De wijkagenda is in 2020 tot stand gekomen op basis van ideeën van bewoners etc. en het
heeft de volgende 8 agendapunten opgeleverd: verkeersveiligheid, de buitenruimte
opknappen, vergroenen buitenruimte, ondergrondse afvalcontainers in de wijk, daken en
muren verduurzamen, waardig en veilig ouder worden, plaatsing containers afvalscheiding,
prettig opgroeien. Hieronder een overzicht van wat er in de afgelopen twee jaar gerealiseerd
is:

Visie herinrichting Bomenbuurt
In combinatie met de vernieuwing van de riolering en punten op de wijkagenda,
bijvoorbeeld vergroening en mobiliteit, is in samenwerking met bewoners een visie
opgesteld hoe de Bomenbuurt er na de vernieuwing uit moet zien. In de wijkvisie zijn
belangrijke veranderingen en wensen aangekaart door bewoners van de Bomenbuurt, zoals
het vergroenen van straten, behoudt van de identiteit van de wijk en verkeersveiligheid.

Vergroening van diverse locaties
Een belangrijk punt op de wijkagenda was het vergroenen van de wijk. Momenteel is dit op
meerdere plekken al gedaan, zoals het stokroosveld, het Papaverhof, plantsoen
Anemoonstraat en de Rozenstraat. Deze plekken zijn voorbeelden waar het groen is
verbeterd of welke vergroend zijn.

Ondergrondse restafval containers (ORACs)
In de wijkagenda stond aangekaart dat er behoefte was naar nieuwe ORACs binnen de wijk.
Samen met bewoners is een locatie aangewezen waar deze gerealiseerd zullen worden.
Momenteel licht de proefschets klaar en worden er proefsleuven gegraven om te
controleren hoe de kabels liggen. Hierna zal verder gecommuniceerd worden hoe het proces
verder zal verlopen.

Haags Ontmoeten in de Hyacint
Na het aankaarten van oudere problematiek op de wijkagenda is het programma Haags
Ontmoeten uitgebreid naar het wijkcentrum de Hyacint. Dit betekent dat er op dinsdag en
donderdag ochtend ruimte is voor ouderen in de wijk om naar de Hyacint te gaan en met
elkaar in gesprek te raken onder het genot van iets te drinken en een activiteit

Back to top