Nieuws

Wijkagenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt

Alle wijken in Den Haag krijgen een wijkagenda. Hierin stellen gemeente en bewoners samen vast wat de komende vier jaar de belangrijkste kansen en uitdagingen in de wijk zijn, waaraan gewerkt zal worden. Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Bewoners weten zelf het beste wat nodig is in hun wijk. Door ervoor te zorgen dat we weten wat buurtbewoners willen, kunnen we daar als gemeente op inspelen. Hierdoor kunnen we, met elkaar, doelgerichter werken aan verbetering van de wijken.” Het werken met een wijkagenda is met positief resultaat toegepast in de wijken Kom Loosduinen, Laak Centraal, Bomen- en Bloemenbuurt, Duindorp, Moerwijk en Zeeheldenkwartier.

Veel bewoners gaven gehoor aan de oproep mee te denken over de invulling van hún wijkagenda. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun directe leefomgeving groot is. Wethouder Balster: “Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vaak goede ideeën. Ze komen met mooie initiatieven en passende oplossingen, juist omdat zij zélf in de wijk wonen of werken. Door het opstellen van de wijkagenda’s komt deze informatie in een vroeg stadium bij de gemeente terecht, waardoor plannen hier beter op kunnen aansluiten”.

Samen mét de wijkDoor samen met de wijkbewoners te kijken wat er in hun buurt speelt en wat de belangrijke thema’s zijn om de wijk te verbeteren, kunnen de gemeentelijke middelen gerichter ingezet worden en worden kansen beter benut. Tijdens het hele proces -van idee tot uitvoering- blijven de buurtbewoners betrokken. Waar nodig kan dus bijgestuurd worden en kan de wijkagenda worden herzien.

Jacqueline Jansen is een van de bewoners die participeerde bij de wijkagenda Kom Loosduinen. “Ik vond het een eer én leerzaam om mee te mogen werken aan de wijkagenda. Daarin werden onze ideeën serieus genomen en geïntegreerd”.

Manier van benaderen en deelname per wijk specifiekHoe bewoners bij het opstellen van de plannen worden betrokken verschilt per wijk. Zo is er in het Zeeheldenkwartier gekozen voor een online enquête (321 reacties), zijn er in Loosduinen straatinterviews afgenomen en kon er na een digitale oproep van de gemeente in de Bomen- en Bloemenbuurt online gestemd worden op de 152 aangedragen ideeën. In alle gevallen is het doel om ook de mensen te bereiken die niet altijd als eerste hun mening laten horen en om met zo’n breed mogelijk draagvlak de belangrijkste prioriteiten voor de wijk te bepalen.

Eind 2023 heeft elke wijk in Den Haag een wijkagenda. De planning van de wijkagenda’s in de Haagse wijken is te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Alle afgeronde wijkagenda’s zijn hier te vinden.

Haags SamenspelWijken en buurten worden uitgedaagd via wijkagenda’s en wijkbudgetten met ideeën te komen, om zo het samenspel tussen bewoner, buurt en de gemeente te verbeteren. Zie voor meer informatie www.denhaag.nl/haagssamenspel.

Meer informatie:– Commissiebrief wijkagenda’s
– Voorbeeld wijkagenda Zeeheldenkwartier
– Voorbeeld wijkagenda Kom Loosduinen 

Wijkagenda Bomen-  en Bloemenbuurt:

RIS307151_Bijlage_5_Wijkagenda_Bomen_en_Bloemenbuurt (raadsinformatie.nl)

Jaarplan 2021 van Wijkberaad Bloemenbuurt

Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint heeft een jaarplan voor 2021 opgesteld. Het jaarplan bevat het voornemen om activiteiten uit te voeren en te organiseren in 2021.
Lees hier het jaarplan 2021.

Bloemenbuurt krijgt 30.000 euro voor eigen plannen om wijk nog mooier te maken

Met de onthulling thuis van de miniatuur versie van het cadeau-kunstwerk annex brievenbus, dat vanaf vandaag op het Goudsbloemlaan staat, heeft Stadsdeelwethouder Segbroek Robert van Asten het startschot gegeven voor ‘Bloemenbuurtbegroot’, het wijkbudget voor de Bloemenbuurt. De gemeente Den Haag heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor plannen van bewoners om de Bloemenbuurt nog mooier, sportiever en groener te maken. Bewoners, van jong tot oud, kunnen plannen indienen en later over deze stemmen. Haalbare plannen maken kans op een deel van 30.000 euro, voor de uitvoering.

Wethouder Robert van Asten “De Bloemenbuurt is een heerlijke buurt maar er is altijd ruimte voor verbetering. Iedereen die in de Bloemenbuurt woont, werkt, naar school gaat, sport of er op welke manier dan ook komt, mag nu een plan maken. Juist de bewoners zelf weten het beste wat er nog mist, wat er nodig is om het nog prettiger te maken om hier te wonen, werken, te spelen of te sporten. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën de buurt gaat komen.” 

De gemeente bekijkt of de plannen haalbaar zijn. Daarna verdelen de bewoners uit de Bloemenbuurt, door op de plannen te stemmen, het geld over de haalbare plannen. Zo bepaalt de wijk zelf welke plannen worden uitgevoerd.

Proces 
Plannen kunnen tot 17 februari via de site www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl worden ingediend of voorzien van naam en telefoonnummer worden gedeponeerd in het cadeau-kunstwerk op de Goudsbloemlaan tegenover het Segbroek College. 

Iedereen in de wijk kan tot en met woensdag 24 februari 2021 op de plannen stemmen door ze te ‘liken’. Heeft het plan op woensdag 24 februari 2021 minimaal 25 likes? Dan gaat het plan door naar de volgende ronde. Tijdens deze 2e ronde controleert de gemeente of de overgebleven plannen uit te voeren zijn. Alle haalbare plannen maakt de gemeente op woensdag 7 april 2021 bekend op de website. Daarna hebben bewoners tot en met 5 mei 2021 de tijd om te stemmen via de website.

Cadeau-Kunstwerk – brievenbus
Voor het wijkbudget van de Bloemenbuurt heeft Stadsdeel Segbroek, de lokale kunstenaars Monique Pouw en Judith van der Meer bereid gevonden om een levensgroot cadeau van 1 meter bij 1 meter te maken, dat als boegbeeld van het project en ook als offline brievenbus waar mensen hun plannen in kunnen stoppen, dient. Dit kunstwerk staat op de Goudsbloemlaan en is vanaf vandaag te bewonderen en te gebruiken. Door de huidige coronamaatregelen kon het kunstwerk niet op locatie onthuld worden. Wethouder Robert van Asten heeft daarom de miniatuurversie thuis onthuld. Het filmpje hiervan is op de site terug te vinden, www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl 

Verloot je boompje

Het project Verloot je Boompje is een kerstbomen inzamelactie dat kinderen, jongeren en bewoners stimuleert om zo veel mogelijk (zwerf)kerstbomen in te zamelen. Het project is bedoeld om vandalisme en onnodige schade te voorkomen en de jeugd bewust te maken over het beter omgaan met hun directe woon- en leefomgeving. Voor het inleveren van de kerstbomen worden de deelnemers (veelal jongeren) beloond.

Per ingeleverde boom krijgt men een zegeltje. Deze zegeltjes kunnen op een spaarkaart worden geplakt. Tien zegeltjes staat gelijk aan een volle spaarkaart. Deze is te verzilveren voor een VVV-bon met een waarde van 5 euro. Naast de zegeltjes ontvangen de deelnemers ook een lootje om deel te nemen aan een loterij.

Plaatselijke ondernemers leveren de prijzen voor de loterij. Zie hieronder een aantal compilatievideos:
Verloot je boompje 2016-2017
Verloot je boompje 2017-2018
De hoofdprijs Verloot je boompje 2019-2020. 1 minuut gratis winkelen!
https://www.youtube.com/watch?v=9NFgR66WLUc
https://www.youtube.com/watch?v=T42CAFhxj80
https://www.youtube.com/watch?v=z7RffjbWnik

Kennisgeving terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020, Gemeente Den Haag

BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 oktober 2020 het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 10 december 2020 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– op www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-50VA. De directe link naar het bestemmingsplan is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-50VA;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 305630;

– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 22 januari 2021, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Den Haag, 7 december 2020

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de afdeling Juridische Planvorming en Omgevingsrecht

mr. R. Sakkee

Wil jij meewerken aan verbetering van burgerparticipatie?

Beste inwoner,
Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker bij lokale beleidsvorming. In veel steden krijgen burgers de kans betrokken te zijn bij de besteding van het gemeentelijk budget voor hun buurt en de vraagstukken of plannen waaraan gewerkt gaat worden. Zo ook in de gemeente Den Haag.
Het blijkt echter vaak nog lastig te zijn om burgerparticipatie op een voor iedereen prettige en respectvolle manier vorm te geven. Zo is bijvoorbeeld participatie over gevoelige onderwerpen vaak nog weinig constructief en ontaardt een bijeenkomst hierover al snel in een ‘wij tegen zij’ discussie.
Het lectoraat Civic Technology van de Haagse Hogeschool onderzoekt hoe burgerparticipatie in wijken kan verbeteren. In het kader van dit onderzoek zijn we op zoek naar inwoners van de gemeente Den Haag die willen deelnemen aan een interview over de eigen ervaringen met burgerparticipatie.
Heb jij ervaring met burgerparticipatie in jouw buurt en wil je meewerken aan het verbeteren van deze participatie? Vul dan snel het aanmeldformulier in. Werkt de link niet, kopieer dan deze link in je browser: https://forms.gle/6QLv4jLzAcZ2odAb6.
Eerst meer informatie nodig? Onderaan deze mail lees je meer!
Alvast hartelijk dank voor je interesse.

MEER INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK
Waarom zoeken jullie mij?
Als jij ervaring hebt met burgerparticipatie kunnen wij van jou leren. We horen graag jouw kennis en ervaring over burgerparticipatie in jouw buurt. Dit levert ons waardevolle inzichten op die helpen bij het verbeteren van de inrichting van burgerparticipatie.
Waar en wanneer is het interview?
Het interview zal plaatsvinden tussen 2 december en 18 december. De exacte datum en tijd van het interview plannen we met jou persoonlijk. We zoeken naar een moment dat voor jou uitkomt. Het interview vindt online plaats. Bijvoorbeeld via Microsoft Teams of Google Meet.
Wie gaat mij interviewen?
Onderzoeksbureau KO nieuwsgierige interactie voert in opdracht van het lectoraat Civic Technology de interviews uit. Meer informatie over dit bureau vind je op www.koisnieuwsgierig.nl.
Hoeveel tijd gaat dit kosten en wat krijg ik ervoor terug?
Naast een online interview van 1 uur, vragen we je een voorbereidingsopdracht te doen. De voorbereidingsopdracht kost 30 tot 60 minuten.
Als dank voor je deelname krijg je van ons een vergoeding van € 50,-.
Hoe kan ik me aanmelden?
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Werkt de link niet, kopieer dan deze link in je browser: https://forms.gle/6QLv4jLzAcZ2odAb6. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je aanmelding. Je gegevens gebruiken we uitsluitend voor de planning en uitvoering van de interviews.

Alvast bedankt voor je hulp!

Energiecoaches uit Haagse wijken organiseren informatieavond over verduurzaming van jouw woning

In diverse Haagse wijken zijn Energiecoaches actief. Op dinsdag 1 december organiseren zij van 20:00 t/m 21:00 uur een online informatieavond voor bewoners. Denk jij erover na om je woning te verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wil je bijvoorbeeld betere isolatie, dubbel glas of beginnen met zonnepanelen? Of wil je gewoon eerst een goed gesprek van buur tot buur met iemand die al heel wat voorbeelden in de wijk gezien heeft? Maak dan een afspraak met een Energiecoach uit jouw buurt! In Den Haag zijn nu in diverse wijken Energiecoaches actief. Deze coaches zijn wijkgenoten die een opleiding hebben gedaan. De coaches kennen de eigen wijk en gaan met kennis, ervaring en voorbeelden uit de eigen wijk met jou in gesprek over verduurzaming van jouw woning.

Aanmelden voor de online informatieavond kan door een mail te sturen naar ikbenerbij@duurzaamdenhaag.nl.

Tijdens de avond kom je erachter wat en wie een Energiecoach is, wat hij of zij voor je kan betekenen en delen bewoners hun ervaring. Je hebt ook de mogelijkheid om in een kleine groep wijkgenoten met een coach uit jouw wijk te spreken. De coaches van deze avond komen uit het Regentesse- en Valkenboskwartier, Benoordenhout, Scheveningen, de Bloemen- en Bomenbuurt, Archipel/Willemspark, Duinoord en de Vruchtenbuurt. Zit jouw wijk er niet bij? De Energiecoaches werken ook in andere wijken of schakelen adviseurs in van de gemeente Den Haag.

Een energiecoach is een vrijwilliger en is aangesloten bij een bewonersinitiatief uit jouw wijk. Doordat ze uit jouw buurt komen zijn ze op de hoogte van de verduurzamingsplannen in de wijk en kennen ze de soort huizen die in jullie wijk staan. Er is geen winstoogmerk, het gesprek is gratis en er zijn geen commerciële relaties met leveranciers. Onder de noemer Haagse Energiebesparingsaanpak (HEBA) zijn de coaches actief in de bovengenoemde wijken, met ondersteuning van Duurzaam Den Haag, de gemeente Den Haag en Hoom.

Kijk voor meer informatie en ervaringen van bewoners die een Energiecoach ingezet hebben op www.duurzaamdenhaag.nl/heba      

Wat? Online informatieavond over Energiecoaches uit de wijk en advies over verduurzaming

Wanneer? Dinsdag 1 december van 20:00 tot 21:00 uur

Waar? Online, meld je aan door te mailen naar ikbenerbij@duurzaamdenhaag.nl. Dan krijg je de link via de mail.

Wijkcentrum De Hyacint weer open!

Vanaf donderdag 19 november is Wijkcentrum De Hyacint aan de Anemoonstraat 25 weer open. Ook van Lokaal 7, de flexwerkplek op de eerste etage van het wijkgebouw, kan weer gebruik worden gemaakt.

Op 17 november heeft de regering aangekondigd dat de tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen is opgeheven. Dat was de reden dat Wijkcentrum De Hyacint voor twee weken de deuren moest sluiten voor activiteiten. Binnen de huidige maatregelen is het weer mogelijk diverse activiteiten op te starten. Wilt u weten voor welke activiteiten u terecht kan in Wijkcentrum De Hyacint? Bekijk dan hier ons overzicht van activiteiten.

Gezocht enthousiaste vrijwilliger voor de redactie van ons afdelings blad de Zonnebloem

4 x per jaar verschijnt onze Kwartaalinfo voor de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Segbroek.  Deze uitgaven wordt gevuld met informatie over de activiteiten waar de deelnemers zich voor kunnen aanmelden en andere informatieve zaken. Nu willen we deze gaan aanvullen met gezellig leesbaar materiaal ,met terugkerende rubrieken zoals puzzels, gedichtjes, columns of anderszins.

Wie vind het leuk om mee te werken aan het maken van deze Kwartaalinfo? Uiteraard in eigen input ook zeer welkom!

Je kunt dit voor een groot deel vanuit huis doen en is flexibel in te delen.

Wij werken ‘coronaproof’ ook bij het deelnemen aan afdelingsvergaderingen welke via Zoom of in beperkte setting worden gehouden.

Als je ons wilt ondersteunen kan je contact opnemen met Mileen Boutkan via emailadres: zonnebloem.aktiviteiten@gmail.com

Barney in de Bloemenbuurt

Na het aankondigen van zijn comeback heeft darter Raymond van Barneveld er nog een uitdaging bij. Zaterdag opent hij zijn eigen dartswinkel in Den Haag, waar de dartslegende ook clinics gaat geven. ‘Ik heb zoiets altijd al willen doen, maar nu heb ik er meer tijd voor’, vertelt Barneveld in het programma Muijs in de Middag op Radio West.

Barney’s Darts en Trophies opent morgen de deuren aan de Goudsbloemlaan in Den Haag. Van Barneveld zal regelmatig zelf in de winkel staan. ‘Het is niet zo dat ik er elke dag ben, maar we gaan wel aankondigen dat ik er aantal keer per maand sta’, zegt de darter. ‘Dat is leuk voor de bezoekers: een fotootje, een gesprekje, altijd leuk.’

Daarbij zal hij mensen ook adviseren. ‘Ik ben niet van alle merken op de hoogte, maar ik ga dat zeker wel doen! Mensen vragen mij al jaren hoe ze nou moeten darten, dat kan ik alleen maar bepalen als ik je zie. Dat gaat nu zeker gebeuren.’

Klein museumpje

Van Barneveld noemt de winkel ‘een klein museumpje’. Zijn wereldbekers staan er bijvoorbeeld ook, waar bezoekers mee op de foto kunnen. ‘Het is een Barney darts experience met licht en geluid en de bekendste prijzen. Daar kunnen fans mee op de foto gaan. Ik ben heel enthousiast!’

Bezoekers kunnen niet alleen naar de winkel komen voor nieuwe pijlen of een fotomomentje, er zullen ook clinics gegeven worden. ‘Voor het bedrijfsleven of voor de mensen thuis. Hoe je moet staan enzovoort.’

Comeback

De opening van de winkel wringt volgens de darter niet met zijn comeback. Hij is druk bezig om weer op niveau te komen, en daardoor vliegen ook de kilo’s eraf. ‘Ik eet geen koolhydraten en dat gaat goed. Ik sta dagelijks op de weegschaal om het strak te houden.’

Maar het is nog een hele klus om weer op hetzelfde niveau te komen. ‘Je moet het vergelijken met een voetballer als Bergkamp die een jaar gestopt is en dan weer bij de amateurs moet beginnen. Je hebt niks, je moet opnieuw klimmen. Maar je hebt wel dat talent. Het kan heel snel gaan, of het kan een jarenplan worden.’ En hoe vaak hij in de winkel te vinden is, zal daar ook van af hangen. ‘Als ik geen tour card haal, dan heb ik ook meer tijd hier.’

Bron: www.omroepwest.nl

Back to top