Nieuws

Onderwijsspreekuur

Nieuw in de Bloemenbuurt, bij Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint: Onderwijs Spreekuur op aanvraag voor ouders en kinderen, jongeren en scholen in de wijk, door Margot van den Bosch.

Margot is pedagoog en NT2 docent en bekend met Dynamisch testen Medierend leren (Stibco.nl) verder is zij  jarenlang ambulant begeleider geweest vanuit het speciaal onderwijs als vraagbaak voor het reguliere PO en VO en MBO en af en toe het HBO.

Momenteel werkt zij bij ROC Mondriaan. Zij beantwoordt graag vragen over leeruitdagingen op het gebied van taal en lezen en rekenen. Ook op het gebied van motivatie, concentratie en leerblokkades.

Zij heeft veel kennis en kan samen met ouders het kind of de jongere de leeruitdaging verhelderen en terugbrengen tot een stappenplan om tot een oplossing te komen. Volstaat een korte interventie? Is het een al langer bestaande en of hardnekkige leeruitdaging? Welke schooltype of schoolomgeving is passend voor mijn kind. Is er een professioneel onderzoek of verwijzing nodig? En waar?

Zijn er mensen in de wijk die ook iets kunnen of willen betekenen dan kunnen ze aansluiten. Op termijn hebben we dan wellicht meerdere specialisten in huis voor de talen en de beta en de kunstvakken om kinderen en jongeren verder te helpen.

COVID-19 heeft er mede voor gezorgd dat kinderen en jongeren te maken kregen met stilstand en een terugval in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Niet bij iedereen komt dit weer vanzelf goed.

De vragen kunnen per mail worden gesteld, ook kan je met Margot in het Wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 afspreken. Locatie: Lokaal 7 of het kantoor van Wijkberaad Bloemenbuurt, beide op de 1e etage van het Wijkgebouw. Margot streeft naar antwoord op de mail binnen 1 week.

De periode tot aan 1 augustus is zij wisselend bereikbaar. Dit in verband met de afronding van het schooljaar. En haar eigen vakantieplannen die in die periode vallen.

Margot is bereikbaar via: jufmargot-spreekuur@dehyacint.nl

Jongeren opgelet!

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint wil jongeren meer betrekken bij haar bestuursactiviteiten. Praten mét jongeren in plaats van óver jongeren. Het Wijkberaad is daarom op zoek naar:

JEUGDBESTUURDER M/V

Wat wij bieden:
 – je maakt deel uit van het bestuur van het Wijkberaad met speciale aandacht voor jongerenprojecten. Welke dat zijn, daar ga jij over meedenken en je speelt ook een rol in de uitvoering ervan;
 – je neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en lokale projecten;
– mogelijk heb je ook een inbreng in het wijkmagazine Wijkwijs en in de website www.dehyacint.nl;
– je wordt begeleid door een ervaren bestuurslid. Als je dat wilt en het is mogelijk, kunnen we aansluiten bij je scholings- of stagetraject.

Wat wij vragen:
– je bent tussen 16 en 20 jaar oud en woont in de Bloemenbuurt;
– je hebt je woordje bij je en kunt ook zaken op papier zetten;
– je vindt het leuk om in een team te functioneren;
– je bent zo’n 6 – 8 uur per maand beschikbaar, meestal in de avonduren.

Vind je het leuk om als vrijwilliger iets te betekenen voor jongeren en om tegelijk ervaring op te doen in een bestuursfunctie, stuur dan een e-mail naar: frankdessens@dehyacint.nl

Mail Frank ook als je vragen hebt hierover!

Herontwikkeling Hagalocatie Sportlaan

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen wat betreft het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan. De Gemeente Den Haag organiseert regelmatig overleggen met diverse partijen zoals het Haga Ziekenhuis en bewonersorganisaties van de Bomen- Bloemenbuurt en de Vogelwijk.

Op deze website kan je de ontwikkelingen blijven volgen: https://herontwikkelingsportlaan.nl/

Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt

Heb je de Bewonersvergadering Bloemenbuurt gemist? Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt organiseerde deze vergadering op woensdag 20 april nadat dit twee jaar niet mogelijk was vanwege coronamaatregelen. Tijdens de Bewonersvergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het afgelopen jaar in financieel opzicht en wat betreft activiteiten. Daarnaast kwam een inhoudelijk thema aanbod van de ‘Mondige buurtbewoner’. Met presentaties door twee sprekers; Antoine Hovers (Segbroek College) over een fit- en beweegplek 12+ in de Bloemenbuurt. En Jan Willem de Rouw (TonTonRegenton) vertelde zijn succesverhaal over zijn regentonnenactie in de wijk in 2021.
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Stadspenning voor scoutingvrijwilliger Geert van Drimmelen

Tijdens de verlate nieuwjaarsopening van Scouting De Mohicanen heeft Geert van Drimmelen op zaterdag 9 april jl. de stadspenning overhandigd gekregen uit de handen van Mustapha el Boumeshouli, stadsdeeldirecteur van Loosduinen. De stadspenning is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die 25 jaar of langer als vrijwilliger in een bestuur hebben gezeten. Uit de toespraak van Mustapha el Boumeshouli bleek dat Geert van Drimmelen hier ruimschoots aan heeft voldaan.

Geert van Drimmelen heeft een lange geschiedenis bij De Mohicanen, waar hij als jeugdlid is begonnen. Vervolgens is hij doorgestroomd naar het leidingteam, waar hij zo’n vijftien jaar leider is geweest bij een padvindstersonderdeel (meiden in de leeftijd van 11 t/m 15 jr), waarvan tien jaar als teamleider. In 1999 is hij gestopt als leider. Daarvoor was hij in 1995 al toegetreden tot het bestuur, de eerste zes jaren als secretaris en vervolgens zeventien jaar als penningmeester. Hij vervulde deze bestuursfuncties zowel in het bestuur van de groepsvereniging voor de scoutingactiviteiten als in het stichtingsbestuur voor het beheer van het gebouw en materiaal. In 2018 heeft hij besloten om het stokje over te dragen en andere besturen te versterken.

Scouting De Mohicanen had Geert van Drimmelen eerder al onderscheiden met de Gouden Sleutel, de hoogste blijk van waardering binnen de groep. Scouting De Mohicanen is zeer trots dat Geert nu ook een gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen. Hoewel niet meer actief als bestuurder binnen de groep, kunnen De Mohicanen nog altijd een beroep op hem doen. Geert van Drimmelen was totaal verrast door deze gemeentelijke onderscheiding. Hij kon deze erkenning voor zijn verdiensten zeer waarderen. Zelf hecht hij ook veel waarde aan het waarderen van vrijwilligers. Zo was hij onder meer de initiatiefnemer voor het aanvragen van de Koninklijke Erepenning ter ere van het 75-jarig jubileum van De Mohicanen in 2014.

Naast zijn activiteiten voor De Mohicanen is Geert van Drimmelen momenteel onder meer penningmeester voor Scouting Regio Den Haag en het Wijkberaad De Hyacinth in de Bloemenbuurt. Verder zet hij zich elk jaar in voor de Duinenmars en diverse hardloopevenementen in Den Haag, en is hij bij verkiezingen te vinden in een stembureau.

Over Scouting De Mohicanen

Scouting De Mohicanen is een groepsvereniging met circa 275 jeugdleden en ruim 50 vrijwilligers. Hiermee is ze de grootste scoutinggroep van Den Haag en behoort ze tot de top-5 van Nederland. Scouting De Mohicanen organiseert wekelijks activiteiten voor kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar en verwelkomt vrijwilligers vanaf 18 jaar. De groep is verdeeld in diverse speltakken waarin kinderen en jongeren met leeftijdsgenoten bezig zijn met het veelzijdige spel van scouting. De wekelijkse activiteit vinden plaats in het clubhuis “De Wigwam”, gelegen in de Bosjes van Pex, een groengebied tussen de Vogelwijk en de Bloemenbuurt, nabij het strand. Meer weten? Kijk op www.mohicanen.nl

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Hoe gaat het nu met de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt?

Met dit bericht informeren we u over de voortgang van de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt.

Inleiding

Bewoners weten wat nodig is in de Bomen- en Bloemenbuurt. Vandaar dat in 2020 aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de wijk is gevraagd wat de komende vier jaar de belangrijkste agendapunten zijn. Dat leverde 152 ideeën op die samen met de ambtenaren van de gemeente zijn gecombineerd tot acht agendapunten. Ruim 2500 bewoners hebben deze acht punten geprioriteerd. En zo is de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt 2020-2024 ontstaan. De komende jaren werken alle partijen samen aan de uitvoering van de wijkagenda.

De eerste 3 agendapunten krijgen de meeste aandacht omdat die de meeste stemmen hebben gekregen. Dat zijn: 

 1. Verbeteren van de verkeersveiligheid
 2. De buitenruimte opknappen
 3. Vergroenen van tuinen en buitenruimte

Voor de volledige uitslag klik hier.

Wat is er gebeurd sinds de totstandkoming van de wijkagenda?

De wijkagenda is in januari 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.
Zij heeft de wijkagenda en de werkwijze om te komen tot een wijkagenda vastgesteld. Klik hier voor de Raadsmededeling Wijkagenda’s.
Tegelijkertijd zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Hier informeren wij u in dit bericht over.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Verbeteren van de verkeersveiligheid kreeg met 3862 stemmen de hoogste prioriteit. We gaan nu vier acties uitvoeren: 

 • Voor de Bomenbuurt starten we een studie naar de verkeerscirculatie omdat er nog te veel smalle straten zijn waar tweerichtingsverkeer geldt en dit de veiligheid niet ten goede komt.
 • Ook benutten we het groot onderhoud aan de Goudenregenstraat om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren.
 • We organiseren een handhavingsactie.
 • En starten een verkeersveiligheidscampagne.

Wat gaan we doen?

We starten met de campagne om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun rijgedrag. We willen precies weten welke verkeersnemers op welke plekken welk soort rijgedrag vertonen. Daarom houden we een enquête om dit bij de bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt te onderzoeken. Als de resultaten zijn geanalyseerd, kunnen we een op maat gemaakte campagne uitvoeren in de straten waar het om gaat. Deze campagne gaat waarschijnlijk medio april van start. Daarna organiseren we een handhavingsactie om ook het gewenste rijgedrag te krijgen.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

Vul de enquête ‘Verkeersveiligheidscampagne Bomen- en Bloemenbuurt’ in en geef ons inzicht in het rijgedrag in de wijk. Klik hier om de enquête in te vullen. De enquête is online gepubliceerd op segbroek.hoplr.com/ en op  buurtplatform Hoplr. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van Hoplr. Als je wil deelnemen aan dit online gesprek en tegelijkertijd je buurt en buren beter wil leren kennen, kan je simpelweg een account op Hoplr aanmaken. Kijk voor meer informatie op http://www.hoplr.com of download de mobiele app voor Android of iOS.

Wij zien uw ingevulde enquête graag tegemoet!

De buitenruimte opknappen

Op de tweede plek met 3197 stemmen, is het opknappen van de buitenruimte geëindigd. Dit is vooral van toepassing voor de Bomenbuurt omdat de buitenruimte in de Bloemenbuurt recent is opgeknapt. Het opknappen van de buitenruimte moet ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor ontmoeten, groen, spelen en het stallen van fietsen. Dit doen we door drie acties uit te voeren:

 • We organiseren een opruimactie voor het inleveren van oude fietsen zodat er meer stallingsruimte vrij komt en stoepen beter begaanbaar worden.
 • We onderzoeken hoe we binnen bestaande ruimte extra plekken kunnen creëren voor het stallen van fietsen in de Bloemenbuurt.
 • We stellen samen met bewoners een visie op voor de buitenruimte van de Bomenbuurt. In deze visie nemen we op hoofdlijnen de wensen uit de wijk op, geven aan wat er wel en niet kan en laten dit doorrekenen. Deze opbrengsten gebruiken we om de gemeenteraad te overtuigen extra middelen vrij te maken. Zodat als het riool straks (2023) vervangen wordt, de buitenruimte ook volgens de wens van de buurt kan veranderen.

Wat gaan we doen?

In 2019 is de bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB) met ondersteuning van het stadsdeel gestart met het inventariseren voor de buitenruimte. Hier zijn drie bijeenkomsten voor georganiseerd. Tijdens de jaarvergadering is een werksessie gehouden waar ruim 50 bewoners aan hebben deelgenomen, tijdens het Energiefestival konden bewoners maquettes bouwen en een mobiliteitsspel spelen en ook tijdens een drukbezochte pizzabijeenkomst hebben bewoners zich laten horen. De resultaten van al deze sessies zijn in 2020 door een werkgroep van de SBOB met hulp van het stadsdeel vertaald naar de ‘Wijkvisie Bomenbuurt’. De wijkvisie is in concept af en wordt in 2021 via het buurtplatform Hoplr voorgelegd aan de wijk. Zo kunnen alle bewoners laten weten wat zij vinden van de wijkvisie en of er nog dingen missen. Daarna wordt de wijkvisie bijgewerkt en aan het College van B&W aangeboden.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

We horen graag van zoveel mogelijk bewoners wat zij vinden van de wijkvisie en of we nog zaken missen. Hoe u mee kunt doen, leest u later op segbroek.hoplr.com en op het buurtplatform Hoplr. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van Hoplr. Als je wilt deelnemen aan dit online gesprek en tegelijkertijd je buurt en buren beter wil leren kennen, kan je simpelweg een account op Hoplr aanmaken. Kijk voor meer informatie op www.hoplr.com of download de mobiele app voor Android of iOS.

We kijken uit naar uw reactie!

Vergroenen van tuinen en buitenruimte

Op de derde plek met 2751 stemmen is het vergroenen van tuinen en buitenruimte geëindigd. Uit het stemgedrag en de ingediende ideeën blijkt dat er veel waarde wordt gehecht aan het vergroenen van de omgeving. Dit doen we door drie acties uit te voeren:

 • We gaan bewoners beter informeren over mogelijkheden om hun tuin te verduurzamen.
 • We starten een actie steenbreek (vergroenen) in combinatie met het aanbieden van regentonnen.
 • We vergroenen de buitenruimte met aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit.

Wat gaan we doen?

We starten een actie steenbreek in combinatie met een regentonactie. In het voorjaar bieden we de mogelijkheid om tuintegels in te leveren in ruil voor planten. Ook kunnen regentonnen worden aangevraagd tegen een gereduceerd tarief. De bewoners en partners die hieraan meedoen, nodigen we uit om met elkaar door te praten over mogelijkheden om samen ook andere maatregelen te treffen om de wijk te verduurzamen.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

U kunt meedoen door tuintegels in te leveren of een regenton aan te vragen. Heeft u nog geen geveltuin, dan kunt u deze zelf aanleggen. Let wel op dat u dit doet conform de voorwaarden van de gemeente.

Heeft u geen tuin, dan gaan we graag met u en andere gelijkgestemden in gesprek om te kijken hoe we samen de wijk kunnen verduurzamen. Ook hierover communiceren we via het buurtplatform Hoplr.

Wijkbudget Bomen- en Bloemenbuurt

De wijkagenda is van ons allemaal. Daarom bieden we de mogelijkheid aan bewoners om zelf ideeën aan te dragen en uit te voeren voor een leefbaardere wijk.

Wat gaan we doen?

Dit jaar heeft de gemeente 30.000 euro wijkbudget vrijgemaakt voor de Bloemenbuurt. De Bomenbuurt heeft al een wijkbudget gehad. Omdat bewoners het beste weten wat er nodig is om de Bloemenbuurt nog prettiger te maken, om in te wonen, werken, sporten en te bezoeken, kunnen bewoners zelf plannen indienen. Dit kan via de website: www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl

De plannen kunnen vervolgens worden geliked op de website. De plannen met minimaal 25 likes worden door de gemeente gecheckt op haalbaarheid. Daarna kan er worden gestemd op de haalbare plannen. Op 12 mei worden de winnende plannen bekend gemaakt. Zo bepaalt de Bloemenbuurt zelf welke mooie plannen straks met dit geldbedrag worden uitgevoerd.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Op 6 januari 2021 is het wijkbudget gestart met een aftrap door wethouder Robert van Asten. Bewoners kunnen hun plannen indienen tot 17 februari.
Wilt u ook een bijdrage leveren door een plan in te dienen of te stemmen?
Ga voor meer informatie naar www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl

Wilt u op de hoogte blijven? Voor de communicatie over het wijkbudget gebruiken wij ook het buurtplatform Hoplr en de facebookpagina van Wijkberaad de Hyacint.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Bomen- en Bloemenbuurt?

Meld u zich dan ook aan voor de facebookpagina van de Bewonersorganisatie Bomenbuurt en de facebookpagina van de Wijkorganisatie ‘De Hyacint’.

Wijkagenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt

Alle wijken in Den Haag krijgen een wijkagenda. Hierin stellen gemeente en bewoners samen vast wat de komende vier jaar de belangrijkste kansen en uitdagingen in de wijk zijn, waaraan gewerkt zal worden. Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Bewoners weten zelf het beste wat nodig is in hun wijk. Door ervoor te zorgen dat we weten wat buurtbewoners willen, kunnen we daar als gemeente op inspelen. Hierdoor kunnen we, met elkaar, doelgerichter werken aan verbetering van de wijken.” Het werken met een wijkagenda is met positief resultaat toegepast in de wijken Kom Loosduinen, Laak Centraal, Bomen- en Bloemenbuurt, Duindorp, Moerwijk en Zeeheldenkwartier.

Veel bewoners gaven gehoor aan de oproep mee te denken over de invulling van hún wijkagenda. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun directe leefomgeving groot is. Wethouder Balster: “Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vaak goede ideeën. Ze komen met mooie initiatieven en passende oplossingen, juist omdat zij zélf in de wijk wonen of werken. Door het opstellen van de wijkagenda’s komt deze informatie in een vroeg stadium bij de gemeente terecht, waardoor plannen hier beter op kunnen aansluiten”.

Samen mét de wijkDoor samen met de wijkbewoners te kijken wat er in hun buurt speelt en wat de belangrijke thema’s zijn om de wijk te verbeteren, kunnen de gemeentelijke middelen gerichter ingezet worden en worden kansen beter benut. Tijdens het hele proces -van idee tot uitvoering- blijven de buurtbewoners betrokken. Waar nodig kan dus bijgestuurd worden en kan de wijkagenda worden herzien.

Jacqueline Jansen is een van de bewoners die participeerde bij de wijkagenda Kom Loosduinen. “Ik vond het een eer én leerzaam om mee te mogen werken aan de wijkagenda. Daarin werden onze ideeën serieus genomen en geïntegreerd”.

Manier van benaderen en deelname per wijk specifiekHoe bewoners bij het opstellen van de plannen worden betrokken verschilt per wijk. Zo is er in het Zeeheldenkwartier gekozen voor een online enquête (321 reacties), zijn er in Loosduinen straatinterviews afgenomen en kon er na een digitale oproep van de gemeente in de Bomen- en Bloemenbuurt online gestemd worden op de 152 aangedragen ideeën. In alle gevallen is het doel om ook de mensen te bereiken die niet altijd als eerste hun mening laten horen en om met zo’n breed mogelijk draagvlak de belangrijkste prioriteiten voor de wijk te bepalen.

Eind 2023 heeft elke wijk in Den Haag een wijkagenda. De planning van de wijkagenda’s in de Haagse wijken is te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Alle afgeronde wijkagenda’s zijn hier te vinden.

Haags SamenspelWijken en buurten worden uitgedaagd via wijkagenda’s en wijkbudgetten met ideeën te komen, om zo het samenspel tussen bewoner, buurt en de gemeente te verbeteren. Zie voor meer informatie www.denhaag.nl/haagssamenspel.

Meer informatie:– Commissiebrief wijkagenda’s
– Voorbeeld wijkagenda Zeeheldenkwartier
– Voorbeeld wijkagenda Kom Loosduinen 

Wijkagenda Bomen-  en Bloemenbuurt:

RIS307151_Bijlage_5_Wijkagenda_Bomen_en_Bloemenbuurt (raadsinformatie.nl)

Back to top