Auteur: Wijkberaad Bloemenbuurt

Jongeren opgelet!

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint wil jongeren meer betrekken bij haar bestuursactiviteiten. Praten mét jongeren in plaats van óver jongeren. Het Wijkberaad is daarom op zoek naar:

JEUGDBESTUURDER M/V

Wat wij bieden:
 – je maakt deel uit van het bestuur van het Wijkberaad met speciale aandacht voor jongerenprojecten. Welke dat zijn, daar ga jij over meedenken en je speelt ook een rol in de uitvoering ervan;
 – je neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en lokale projecten;
– mogelijk heb je ook een inbreng in het wijkmagazine Wijkwijs en in de website www.dehyacint.nl;
– je wordt begeleid door een ervaren bestuurslid. Als je dat wilt en het is mogelijk, kunnen we aansluiten bij je scholings- of stagetraject.

Wat wij vragen:
– je bent tussen 16 en 20 jaar oud en woont in de Bloemenbuurt;
– je hebt je woordje bij je en kunt ook zaken op papier zetten;
– je vindt het leuk om in een team te functioneren;
– je bent zo’n 6 – 8 uur per maand beschikbaar, meestal in de avonduren.

Vind je het leuk om als vrijwilliger iets te betekenen voor jongeren en om tegelijk ervaring op te doen in een bestuursfunctie, stuur dan een e-mail naar: frankdessens@dehyacint.nl

Mail Frank ook als je vragen hebt hierover!

Herontwikkeling Hagalocatie Sportlaan

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen wat betreft het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan. De Gemeente Den Haag organiseert regelmatig overleggen met diverse partijen zoals het Haga Ziekenhuis en bewonersorganisaties van de Bomen- Bloemenbuurt en de Vogelwijk.

Op deze website kan je de ontwikkelingen blijven volgen: https://herontwikkelingsportlaan.nl/

Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt

Heb je de Bewonersvergadering Bloemenbuurt gemist? Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt organiseerde deze vergadering op woensdag 20 april nadat dit twee jaar niet mogelijk was vanwege coronamaatregelen. Tijdens de Bewonersvergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het afgelopen jaar in financieel opzicht en wat betreft activiteiten. Daarnaast kwam een inhoudelijk thema aanbod van de ‘Mondige buurtbewoner’. Met presentaties door twee sprekers; Antoine Hovers (Segbroek College) over een fit- en beweegplek 12+ in de Bloemenbuurt. En Jan Willem de Rouw (TonTonRegenton) vertelde zijn succesverhaal over zijn regentonnenactie in de wijk in 2021.
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Uitnodiging focusgroepen


Aanleiding van het onderzoek
De wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt is nu twee jaar oud, wat betekent dat deze
op de helft van zijn looptijd is. Een goed moment om terug te blikken op wat al is gebeurd en
hoe de wijk daarbij betrokken is geweest en te kijken wat nog moet gebeuren. Vanuit De
Haagse Hogeschool en in samenwerking met de gemeente Den Haag doen we hier
onderzoek naar.

Uitnodiging om terug- en vooruit te kijken
Vanuit de wijkagenda zijn al meerdere projecten en agendapunten gerealiseerd, maar er is
nog veel te leren. Om te leren van de ervaringen van bewoners organiseren wij op 16 en 17
mei groepsgesprekken. Hierin gaan we in gesprek met bewoners om te reflecteren op hoe
de participatie uitvoering van de wijkagenda tot nu toe is verlopen. Maar wij willen vooral
met u bespreken hoe de participatie in de toekomst vorm moet krijgen.
Woont u in de Bomen- en Bloemenbuurt en wilt u meepraten over dit onderwerp? Meld u
aan via: https://forms.gle/2FzZtfwMnWxTrBP4A

Toelichting wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt
De wijkagenda is in 2020 tot stand gekomen op basis van ideeën van bewoners etc. en het
heeft de volgende 8 agendapunten opgeleverd: verkeersveiligheid, de buitenruimte
opknappen, vergroenen buitenruimte, ondergrondse afvalcontainers in de wijk, daken en
muren verduurzamen, waardig en veilig ouder worden, plaatsing containers afvalscheiding,
prettig opgroeien. Hieronder een overzicht van wat er in de afgelopen twee jaar gerealiseerd
is:

Visie herinrichting Bomenbuurt
In combinatie met de vernieuwing van de riolering en punten op de wijkagenda,
bijvoorbeeld vergroening en mobiliteit, is in samenwerking met bewoners een visie
opgesteld hoe de Bomenbuurt er na de vernieuwing uit moet zien. In de wijkvisie zijn
belangrijke veranderingen en wensen aangekaart door bewoners van de Bomenbuurt, zoals
het vergroenen van straten, behoudt van de identiteit van de wijk en verkeersveiligheid.

Vergroening van diverse locaties
Een belangrijk punt op de wijkagenda was het vergroenen van de wijk. Momenteel is dit op
meerdere plekken al gedaan, zoals het stokroosveld, het Papaverhof, plantsoen
Anemoonstraat en de Rozenstraat. Deze plekken zijn voorbeelden waar het groen is
verbeterd of welke vergroend zijn.

Ondergrondse restafval containers (ORACs)
In de wijkagenda stond aangekaart dat er behoefte was naar nieuwe ORACs binnen de wijk.
Samen met bewoners is een locatie aangewezen waar deze gerealiseerd zullen worden.
Momenteel licht de proefschets klaar en worden er proefsleuven gegraven om te
controleren hoe de kabels liggen. Hierna zal verder gecommuniceerd worden hoe het proces
verder zal verlopen.

Haags Ontmoeten in de Hyacint
Na het aankaarten van oudere problematiek op de wijkagenda is het programma Haags
Ontmoeten uitgebreid naar het wijkcentrum de Hyacint. Dit betekent dat er op dinsdag en
donderdag ochtend ruimte is voor ouderen in de wijk om naar de Hyacint te gaan en met
elkaar in gesprek te raken onder het genot van iets te drinken en een activiteit

Stadspenning voor scoutingvrijwilliger Geert van Drimmelen

Tijdens de verlate nieuwjaarsopening van Scouting De Mohicanen heeft Geert van Drimmelen op zaterdag 9 april jl. de stadspenning overhandigd gekregen uit de handen van Mustapha el Boumeshouli, stadsdeeldirecteur van Loosduinen. De stadspenning is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die 25 jaar of langer als vrijwilliger in een bestuur hebben gezeten. Uit de toespraak van Mustapha el Boumeshouli bleek dat Geert van Drimmelen hier ruimschoots aan heeft voldaan.

Geert van Drimmelen heeft een lange geschiedenis bij De Mohicanen, waar hij als jeugdlid is begonnen. Vervolgens is hij doorgestroomd naar het leidingteam, waar hij zo’n vijftien jaar leider is geweest bij een padvindstersonderdeel (meiden in de leeftijd van 11 t/m 15 jr), waarvan tien jaar als teamleider. In 1999 is hij gestopt als leider. Daarvoor was hij in 1995 al toegetreden tot het bestuur, de eerste zes jaren als secretaris en vervolgens zeventien jaar als penningmeester. Hij vervulde deze bestuursfuncties zowel in het bestuur van de groepsvereniging voor de scoutingactiviteiten als in het stichtingsbestuur voor het beheer van het gebouw en materiaal. In 2018 heeft hij besloten om het stokje over te dragen en andere besturen te versterken.

Scouting De Mohicanen had Geert van Drimmelen eerder al onderscheiden met de Gouden Sleutel, de hoogste blijk van waardering binnen de groep. Scouting De Mohicanen is zeer trots dat Geert nu ook een gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen. Hoewel niet meer actief als bestuurder binnen de groep, kunnen De Mohicanen nog altijd een beroep op hem doen. Geert van Drimmelen was totaal verrast door deze gemeentelijke onderscheiding. Hij kon deze erkenning voor zijn verdiensten zeer waarderen. Zelf hecht hij ook veel waarde aan het waarderen van vrijwilligers. Zo was hij onder meer de initiatiefnemer voor het aanvragen van de Koninklijke Erepenning ter ere van het 75-jarig jubileum van De Mohicanen in 2014.

Naast zijn activiteiten voor De Mohicanen is Geert van Drimmelen momenteel onder meer penningmeester voor Scouting Regio Den Haag en het Wijkberaad De Hyacinth in de Bloemenbuurt. Verder zet hij zich elk jaar in voor de Duinenmars en diverse hardloopevenementen in Den Haag, en is hij bij verkiezingen te vinden in een stembureau.

Over Scouting De Mohicanen

Scouting De Mohicanen is een groepsvereniging met circa 275 jeugdleden en ruim 50 vrijwilligers. Hiermee is ze de grootste scoutinggroep van Den Haag en behoort ze tot de top-5 van Nederland. Scouting De Mohicanen organiseert wekelijks activiteiten voor kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar en verwelkomt vrijwilligers vanaf 18 jaar. De groep is verdeeld in diverse speltakken waarin kinderen en jongeren met leeftijdsgenoten bezig zijn met het veelzijdige spel van scouting. De wekelijkse activiteit vinden plaats in het clubhuis “De Wigwam”, gelegen in de Bosjes van Pex, een groengebied tussen de Vogelwijk en de Bloemenbuurt, nabij het strand. Meer weten? Kijk op www.mohicanen.nl

Meeuwenoverlast? Gebruik gele zaken

Wordt bij jou het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald? Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt van 1 maart tot en met 1 november. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze extra stevig zijn. Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Bind de zakken goed dicht.

Je kan de gele vuilniszakken gratis ophalen (1 rol per keer) in Segbroek bij:

  • Stadsboerderij De Gagelhoeve, Mient 20 2564 KL Den Haag
  • Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190 2561 EH Den Haag

Meeuwenoverlast melden kan via de website van de Gemeente Den Haag.

Fit en Gezond 50+

Beste medebewoners,

In het late voorjaar komt in de bosjes van  PEX – ter hoogte van de huidige speeltuin – een fraai fitness veldje, in principe bestemd voor 50 plussers. Er worden gym -toestellen geplaatst, zomede bankjes, op een degelijke ondergrond. Ecologisch verantwoord richting de nabije omgeving.

De achterliggende gedachte is en was, samen gratis buiten sporten op een verantwoorde wijze, en daarnaast eenzame mensen een gezellige “praatplek” bieden.

De gemeente is enthousiast aan de gang gegaan samen met de initiatiefnemers. De globale planning is als volgt:

5 en 6 mei wordt er voorbereidingswerk uitgevoerd.

9 en 10 mei worden de toestellen geplaatst.

11 en 20 mei wordt het kunstgras aangelegd.

De juiste openingsdatum is nog niet bekend, maar wij houden u op de hoogte.

Vriendelijk gegroet,

Jurriaan Jacobson. Dora & Gerhard Geerken

Namens de gemeente de heer Hakim Ahbarouch en Huub Verkade.

Jaarverslag 2021

Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint heeft alle stukken over 2021 op een rijtje gezet. Op woensdag 20 april heeft het bestuur verantwoording afgelegd tijdens de jaarlijkse Bewonersvergadering Bloemenbuurt. Na twee jaar is het gelukkig mogelijk om deze Bewonersvergadering weer live te organiseren.

Via onderstaande documenten heb je inzicht in de stukken van 2021 en het jaarplan 2022.

Agenda Bewonersvergadering Bloemenbuurt 2022

Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt 10 mei 2019

De Hyacint – financieel- en beeldverslag 2021

2021 Jaarcijfers Wijkberaad

2022 Begroting Wijkberaad

Verklaring kascommissie 2021 Hyacint

Jaarplan 2022 Wijkberaad Bloemenbuurt

Den Haag gaat met inwoners in gesprek over schone energie in woningen

De gemeente Den Haag gaat met inwoners in gesprek over het gebruik van schone energie in woningen en gebouwen. Tijdens drie informatiebijeenkomsten bespreekt u met de gemeente de concept-transitievisie warmte. De gemeente wil graag horen met welke ideeën van inwoners de visie kan worden verrijkt. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid voor inwoners om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gemeente en de experts. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en vinden in maart en april plaats op verschillende plekken in de stad.

Den Haag wil een duurzame stad zijn die klaar is voor de toekomst. Dat willen we om klimaatverandering tegen te gaan. De oorlog in de Oekraïne confronteert ons er ook mee dat het aardgas dat we gebruiken voor een deel afkomstig is uit Rusland. Daarom is het belangrijk dat de stad doorgaat met het isoleren van woningen en bedrijven en natuurlijk ook de overstap naar het gebruik van schone energiebronnen. We gaan van fossiele brandstoffen naar duurzame warmte- en elektriciteitsbronnen en naar duurzaam transport. Ook in huizen en gebouwen (van bedrijven) gaan we verwarmen, koken en douchen met schone energie. De komende jaren wordt een groot deel van de huizen en gebouwen aangepast op deze verandering. Deze verandering is de warmtetransitie.

Naar een schone warmtevoorziening

Gemeente Den Haag heeft op 23 februari 2022 een concept-transitievisie warmte gepubliceerd. en inwoners en andere betrokkenen worden gevraagd om te reageren in een inspraakprocedure. In deze concept-transitievisie warmte is voor elke buurt van Den Haag beschreven wat goede mogelijkheden zijn voor verwarmen met schone energie. Inwoners en andere betrokkenen kunnen tot 23 mei reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen.

Inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners gaan samen met de gemeente concrete plannen maken voor iedere buurt. Dan wordt toegewerkt naar keuzes voor de beste oplossing om met schone energie huizen en gebouwen te verwarmen in combinatie met isolatie. De concept-transitievisie warmte geeft per wijk of buurt een eerste beeld van goede, schone en beschikbare warmteoplossingen.

Reageren op de concept-transitievisie warmte tot en met 23 mei 2022

Tot en met 23 mei 2022 kunt u reageren op de concept-transitievisie warmte door een zienswijze in te dienen. U kunt bellen naar 14070 of uw reactie mailen naar duurzamestad@denhaag.nl. Een derde optie is een reactie per brief naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Zowel uw mail als uw brief kunt u versturen onder vermelding van “Zienswijze transitievisie warmte Den Haag”. Meer informatie vindt u op https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/den-haag-op-schone-energie

Informatiebijeenkomsten verspreid over de stad

De gemeente werkt samen met inwoners en ondernemers om door te gaan met het isoleren van huizen en gebouwen van bedrijven en met de overstap naar schone energie. Daarom organiseert de gemeente drie informatiebijeenkomsten verspreid over de stad. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.

Tijdens de informatiebijeenkomst wil de gemeente graag horen met welke ideeën van inwoners de concept-transitievisie warmte kan worden verrijkt. Ook is er ruimte om in gesprek te gaan en vragen te stellen aan experts.. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we woningen beter isoleren zodat we minder energie verbruiken? Wat is een warmtenet? Ook wordt uitgelegd hoe u kunt reageren op de concept-transitievisie warmte.

De bijeenkomsten vinden plaats op

• Woensdag 23 maart 19:30 – 21:00 bij Voetbalclub VUC in Mariahoeve

• Maandag 28 maart – 21:00 bij Nutshuis in Centrum

• Woensdag 13 april 19:30 – 21:00 bij Theater Dakota in Zuidwest

Er is een informatiebijeenkomst speciaal voor jongeren op donderdag 7 april 19:30 – 21:00 bij The Student Hotel in de Schilderswijk.

Kom naar een van de informatiebijeenkomsten!

Wilt u meer te weten komen over hoe huizen verduurzaamd worden? Heeft u vragen over de isolatie van uw huis? Meld u dan aan via www.aanmelder.nl/denhaagopschoneenergie.

Back to top