Ontwerp-bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018

This event has ended

Het ontwerp-bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder vanaf 25 april 2019 tot en met 5 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 1.

    op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het ontwerp-bestemmingsplan te vinden is onder plan-ID: NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-40ON;

  • 2.

    op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen, waar het ontwerp te vinden is onder bestemmingsplannen > Stadsdeel Segbroek > Bloemenbuurt 2018;

  • 3.

    digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied Bloemenbuurt ligt in het stadsdeel Segbroek van de gemeente Den Haag. Het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 wordt grofweg begrensd aan de noordzijde door Segbroeklaan en een klein gedeelte van de Ranonkelstraat, aan de oostzijde door de Valkenboskade en de daaraan evenwijdige waterloop, aan de zuidzijde door de Laan van Meerdervoort en aan de westzijde door de Pioenweg en de Daal en Bergselaan.

De gemeente wil voor de Bloemenbuurt een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het vorige bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 27 november 2008 en is verouderd. Dit nieuwe bestemmingsplan is geen ontwikkelplan dat grote ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, maar een herziening (actualisering conform de Wet ruimtelijke ordening), waardoor weer een actueel planologisch kader voor de wijk ontstaat. Het bestemmingsplan bouwt nadrukkelijk voort op alle sterke kwaliteiten van de Bloemenbuurt.

Het bestemmingsplan Bloemenbuurt van de gemeente Den Haag vormt hiermee het nieuwe planologisch-juridisch bindende kader voor het toelaatbaar gebruik van de gronden binnen het plangebied, dit is vastgelegd op de digitale verbeelding (plankaart) behorende bij dit bestemmingsplan en in de regels. Zoals aangegeven betreft het een overwegend conserverend bestemmingsplan, waarbij deels de bestaande rechten uit het bestemmingsplan van 2008 zijn overgenomen, deels de bestaande situatie (op basis van uitgevoerde inventarisaties, luchtfoto’s, hoogte kaarten) en een ontwikkeling mogelijk maakt met betrekking tot vergroten van woningen, door het toestaan van dakopbouwen.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze inzake het ontwerp-bestemmingsplan, voorzien van uw naam, adres, dagtekening handtekening en motivering te richten aan de Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken met de heer Bootsma via telefoonnummer: 070353545. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op 8 mei 2019 van 18:00 uur tot 21:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden op de locatie van het Segbroek College aan de Klaverstraat 7 te Den Haag.

Back to top