Kennisgeving terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020, Gemeente Den Haag

BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 oktober 2020 het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 10 december 2020 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– op www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-50VA. De directe link naar het bestemmingsplan is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-50VA;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 305630;

– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 22 januari 2021, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Den Haag, 7 december 2020

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de afdeling Juridische Planvorming en Omgevingsrecht

mr. R. Sakkee

Back to top