Maand: december 2020

Verloot je boompje

Het project Verloot je Boompje is een kerstbomen inzamelactie dat kinderen, jongeren en bewoners stimuleert om zo veel mogelijk (zwerf)kerstbomen in te zamelen. Het project is bedoeld om vandalisme en onnodige schade te voorkomen en de jeugd bewust te maken over het beter omgaan met hun directe woon- en leefomgeving. Voor het inleveren van de kerstbomen worden de deelnemers (veelal jongeren) beloond.

Per ingeleverde boom krijgt men een zegeltje. Deze zegeltjes kunnen op een spaarkaart worden geplakt. Tien zegeltjes staat gelijk aan een volle spaarkaart. Deze is te verzilveren voor een VVV-bon met een waarde van 5 euro. Naast de zegeltjes ontvangen de deelnemers ook een lootje om deel te nemen aan een loterij.

Plaatselijke ondernemers leveren de prijzen voor de loterij. Zie hieronder een aantal compilatievideos:
Verloot je boompje 2016-2017
Verloot je boompje 2017-2018
De hoofdprijs Verloot je boompje 2019-2020. 1 minuut gratis winkelen!
https://www.youtube.com/watch?v=9NFgR66WLUc
https://www.youtube.com/watch?v=T42CAFhxj80
https://www.youtube.com/watch?v=z7RffjbWnik

Kennisgeving terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020, Gemeente Den Haag

BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 oktober 2020 het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 10 december 2020 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– op www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-50VA. De directe link naar het bestemmingsplan is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0518.BP0323ABloemenbrt-50VA;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 305630;

– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 22 januari 2021, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Den Haag, 7 december 2020

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de afdeling Juridische Planvorming en Omgevingsrecht

mr. R. Sakkee

Wil jij meewerken aan verbetering van burgerparticipatie?

Beste inwoner,
Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker bij lokale beleidsvorming. In veel steden krijgen burgers de kans betrokken te zijn bij de besteding van het gemeentelijk budget voor hun buurt en de vraagstukken of plannen waaraan gewerkt gaat worden. Zo ook in de gemeente Den Haag.
Het blijkt echter vaak nog lastig te zijn om burgerparticipatie op een voor iedereen prettige en respectvolle manier vorm te geven. Zo is bijvoorbeeld participatie over gevoelige onderwerpen vaak nog weinig constructief en ontaardt een bijeenkomst hierover al snel in een ‘wij tegen zij’ discussie.
Het lectoraat Civic Technology van de Haagse Hogeschool onderzoekt hoe burgerparticipatie in wijken kan verbeteren. In het kader van dit onderzoek zijn we op zoek naar inwoners van de gemeente Den Haag die willen deelnemen aan een interview over de eigen ervaringen met burgerparticipatie.
Heb jij ervaring met burgerparticipatie in jouw buurt en wil je meewerken aan het verbeteren van deze participatie? Vul dan snel het aanmeldformulier in. Werkt de link niet, kopieer dan deze link in je browser: https://forms.gle/6QLv4jLzAcZ2odAb6.
Eerst meer informatie nodig? Onderaan deze mail lees je meer!
Alvast hartelijk dank voor je interesse.

MEER INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK
Waarom zoeken jullie mij?
Als jij ervaring hebt met burgerparticipatie kunnen wij van jou leren. We horen graag jouw kennis en ervaring over burgerparticipatie in jouw buurt. Dit levert ons waardevolle inzichten op die helpen bij het verbeteren van de inrichting van burgerparticipatie.
Waar en wanneer is het interview?
Het interview zal plaatsvinden tussen 2 december en 18 december. De exacte datum en tijd van het interview plannen we met jou persoonlijk. We zoeken naar een moment dat voor jou uitkomt. Het interview vindt online plaats. Bijvoorbeeld via Microsoft Teams of Google Meet.
Wie gaat mij interviewen?
Onderzoeksbureau KO nieuwsgierige interactie voert in opdracht van het lectoraat Civic Technology de interviews uit. Meer informatie over dit bureau vind je op www.koisnieuwsgierig.nl.
Hoeveel tijd gaat dit kosten en wat krijg ik ervoor terug?
Naast een online interview van 1 uur, vragen we je een voorbereidingsopdracht te doen. De voorbereidingsopdracht kost 30 tot 60 minuten.
Als dank voor je deelname krijg je van ons een vergoeding van € 50,-.
Hoe kan ik me aanmelden?
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Werkt de link niet, kopieer dan deze link in je browser: https://forms.gle/6QLv4jLzAcZ2odAb6. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je aanmelding. Je gegevens gebruiken we uitsluitend voor de planning en uitvoering van de interviews.

Alvast bedankt voor je hulp!

Back to top